+420 532 121 101

Poptávka po službách v oblasti Černovické terasy, Areálu Slatina a městské čtvrti Slatina

Projekt realizovaný v rámci předmětu Marketingový výzkum – případové studie

 

Zpracovali: Beneš Tomáš, Juříčková Klára, Karaba Matej, Košťál Martin, Müllerová Hana;           Brno, 2013Úvod

Tato práce je zpracovávána pro zadavatele Areál Slatina a.s. (dále jen AS). Jedná se o brněnskou společnost se sídlem v městské části (MČ) Slatina. Po ukončení vlastní výroby se společnost zaměřuje na pronájem svého areálu. V souvislosti s tímto pronájmem probíhá další úprava areálu k účelu pronájmu. V areálu je aktuálně budována první kancelářská budova kategorie A s plánovanou kapacitou 15 000 m2, což znamená při plném využití zhruba 1 200 osob. V budoucnu mají být vystavěny další tři budovy stejné kapacity a 4 budovy s kapacitou 7 500 m2. Tyto budovy nemají vlastní zázemí pro služby. Jelikož poskytování žádoucích služeb v blízkosti kancelářských prostor je značnou přidanou hodnotou pro nájemce, je provoz takovéto budovy pro pronajímatele atraktivní, jakožto nabízení přidané hodnoty pro nájemce. K tomuto účelu byla vyčleněna další budova s prostory o rozloze 12 000 m2 s přímo využitelnou plochou 10 584 m2.


 

1        Problém

Společnost stojí před otázkou, kdy by bylo nejvhodnější tuto budovu služeb zprovoznit. Ve hře je několik variant. První uvažuje zahájení aktivit směřujících ke zprovoznění budovy služeb ihned s plánovaným zahájením činnosti v horizontu 6-8 měsíců. Druhá varianta uvažuje zahájení příprav tak, aby ke zprovoznění došlo současně se zahájením pronajímání první kancelářské budovy, třetí varianta následně počítá se zprovozněním při zahájení pronajímání druhé kancelářské budovy. V zájmu společnosti je z pochopitelných důvodů zprovoznit budovu služeb v okamžiku, kdy po jejím provozu bude dostatečná poptávka. Poptávka, kterou společnost nezná. Kromě nájemců ve vlastním areálu společnosti je důvodné se domnívat, že zájem o budovu služeb budou mít i lidé z přilehlé oblasti Černovické terasy, kde se nachází zhruba 6 000 pracovních míst, a městské části Brno Slatina, kde žije dalších 10 000 lidí. Proto nám byl zadán cíl zpracovat téma časové optimalizace zprovoznění budovy služeb v oblasti Černovické terasy

1.1     Problém a cíl firmy

Neznalost poptávky po konkrétních službách v městské části Slatina (vysvětleno v úvodním textu).

Uspokojit potřeby klientu Areálu Slatina a zároveň maximalizovat zisk. Cíl každé firmy je maximalizace zisku. Proto je logické, že společnost má zájem na zprovoznění až v době, kdy bude po daných službách dostatečná poptávka.

1.2     Výzkumný problém a cíl

Neznalost potřeb a poptávky zákazníků. Na základě informací od společnosti jsme identifikovali výzkumný problém. Tím je neznalost potřeb zákazníků a poptávky po službách, jelikož pro úspěšný pronájem prostor pro provoz služeb je nezbytné, aby nájemce nebyl ztrátový už při počátcích provozu.

Identifikovat nejefektivnější dobu zprovoznění budovy služeb, navrhnout konkrétní oblasti poptávaných služeb a ideální rozložení interiéru domu služeb.

1.3     Výzkumné otázky

Výše jsme stanovili výzkumný problém a cíl výzkumu. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecné vyjádření problému a cílů, je třeba jej konkretizovat. To je provedeno pomocí specifických výzkumných otázek, na základě kterých byly sestaveny otázky pro dotazník.

RQ1: Jsou preference skupiny potencionálních zákazníku[1] homogenní?

Nově otevírané obchodní centrum má především sloužit zaměstnancům Areálu Slatina, avšak předpokládá se i zájem z přilehlých oblastí – oblast Černovických teras a MČ Slatina. Proto je nutné pro náš výzkum zjistit, zda-li se preference těchto skupin liší či nikoliv. Odpověď na tuto výzkumnou otázku zajišťuje otázka č. 4 v dotazníku, která zjišťuje, jaké služby respondenti postrádají. Následující otázky v dotazníku 5 – 11 zjišťují preference respondentů v jednotlivých segmentech s možností případné specifikace dané služby. Nezbytnou podmínkou pro zodpovězení této výzkumné otázky je vyplnění otázky číslo 1 v dotazníku, která určí, o jakou skupinu potencionálních zákazníků se jedná.

RQ2: Jaké služby jsou v centru MČ Slatina dostupné?

V rámci této výzkumné otázky pracujeme pouze s respondenty, kteří v dotazníku označili, že bydlí v MČ Slatina. A je zde zkoumáno, jaké služby mají k dispozici a zároveň je využívají. Odpověď na tuto výzkumnou otázku poskytuje otázka číslo 3 v dotazníku.

RQ3: Jak jsou s dostupnými službami obyvatelé MČ Slatina spokojeni?

Tato výzkumná otázka navazuje na předcházející výzkumnou otázku RQ2. Cílem je tedy zjistit spokojenost obyvatel MČ Slatina s využívanými službami. V případě nespokojenosti s určitou službou je zde možnost pro poskytování této služby v nově otevřeném obchodním centru. A to takovým způsobem, který by byl dostatečně atraktivní, aby přilákal obyvatele k pravidelnému využívání této služby v rámci nákupního centra. Na spokojenost s využívanými službami se ptá 3. otázka v dotazníku.

RQ4: Které služby obyvatelé MČ Slatina postrádají?

Tato výzkumná otázka opět pracuje jen s jednou skupinou respondentů a to obyvatel MČ Slatina. V rámci této otázky je zkoumáno, které služby nejsou dostupné obyvatelům MČ Slatina a přitom by je tito obyvatelé rádi měli k dispozici. Tato výzkumná otázka si klade za cíl poskytnout přehled služeb, které by byly v novém nákupním centru využívány. Odpověď na tuto výzkumnou otázku zjišťuje obecná otázka č. 4, následována dalšími otázkami 5 – 11, ve které se respondenti vyjadřují ke službám, které postrádají s případnou specifikací.

RQ5: Jsou obyvatelé MČ Slatina ochotni za službami dojíždět do AS?

V této výzkumné otázce je zjišťováno, jestli jsou obyvatelé MČ Slatina ochotni dojíždět do obchodního centra a to především kvůli službám, které postrádají v MČ Slatina. Odpověď na tuto výzkumnou otázku zajišťují otázky č. 12 a 13 v dotazníku, které zjišťují, jestli jsou respondenti ochotní dojíždět za danými službami a případně jak často.

RQ6: Jaké služby jsou dostupné pro zaměstnance v oblasti Černovických teras?

Tato výzkumná otázka je obdobou RQ2, s tím rozdílem, že v této otázce je zkoumána dostupnost služeb pro druhou skupinu respondentů a to pracovníků ve firmách na Černovických terasách. Odpověď na tuto výzkumnou otázku poskytuje otázka číslo 3 v dotazníku.

RQ7: Jsou s dostupnými službami zaměstnanci v oblasti Černovických teras spokojeni?

Opět se jedná o obdobnou výzkumnou otázku RQ3 se zaměřením na druhou skupinu respondentů. Spokojenost s využívanými službami zjišťuje 3. otázka v dotazníku.

RQ8: Jak vysoká musí být poptávka po službách na zabezpečení neztrátovosti nájemců OC?

Vzhledem ke stanovení minimálního výnosu na m² od investora je velmi důležité stanovit dostatečnou poptávku po službách, která bude minimalizovat ztráty. Na tuto výzkumnou otázku je navázané i datum otevření obchodního centra, případně dřívější otevření prvního patra následovaného otevřením druhého patra. K tomu, abychom mohli konstatovat, že se vyplatí otevřít obchodní centrum v určitém časovém bodě, je nutné znát požadovanou poptávku. Následně je toto číslo možné porovnat s očekávanou poptávkou zjištěnou dotazníkovým šetřením. Odpověď na tuto výzkumnou otázku bude poskytnuta sekundárním výzkumem a literární rešerší.

RQ9: Je možné ze získaných informací odvodit vztah v umístění jednotlivých služeb?

Tato výzkumná otázka se snaží o odhalení vztahu mezi jednotlivými službami, a jestli tento vztah má vliv na umístění jednotlivých služeb. Taktéž se snaží zjistit, jestli rozmístění služeb v nákupním centru do určité míry souvisí s nákupním chováním zákazníků. Odpověď na tuto otázku nám poskytne studium literatury.


2        Literární rešerše a analýza sekundárních dat

2.1     Exkurze

S ohledem na nedostatek vhodných sekundárních dat a odborných publikací k takto specificky vymezenému tématu tým autorů považoval za nezbytné nabytí dostatečného množství relevantních informací z dalších potenciálních zdrojů. V prvé řadě se jednalo o osobní návštěvu zkoumané lokality týmem autorů za účelem zmapování infrastruktury a identifikace zásadních aspektů vztahujících se k oblasti poskytování a poptávání služeb v dané lokalitě.

Jako první byl navštíven Areál Slatina. Umístění areálu koresponduje s názvem. Z pozorování nesporně vyplývá následující. Jedná se o areál o rozloze cca 18 hektarů, ve kterém se nachází budovy určené k pronájmu, před ukončením vlastní výroby a přeorientování na nemovitostní oblast sloužící zejména jako výrobní haly. Dnes budovy slouží ke skladovacím a kancelářským účelům. V areálu je řádově šest set parkovacích míst. V areálu se nachází mimo jiné budova, která má v budoucnu sloužit jako centrum služeb, dále první již rozestavěná nová kancelářská budova, zásadní pro variantu jedna. Bližší informace o obou objektech jsou specifikovány v těch částech textu, ke kterým se bezprostředně vážou.

Dalším zdrojem faktografických informací byl rozhovor s pověřenou osobou z vedení společnosti Areál Slatina. Tak byly získány podrobné informace o společnosti, areálu, stávajících nájemcích, plánované výstavbě včetně specifikací, o jednotlivých variantách řešení a také projektové dokumenty a modely. Tak tým autorů získal podrobné informace a přesnou představu o plánované výstavbě v areálu.

Další zkoumání bylo zaměřeno na přilehlý areál Černovické terasy. Jedná se o průmyslovou zónu na rozloze cca 180 hektarů. Dle různých zdrojů zde pracuje odhadem mezi šesti až osmi tisíci lidmi ve více než dvaceti různých společnostech. Několik dalších společností zde buduje další nové areály. Průmyslová zóna je již z větší části využita.

Tým autorů se věnoval i městské část Brno Slatina. Zkoumání bylo zahájeno na náměstí. Z hlediska infrastruktury je zřejmé, že Slatina, navzdory tomu, že je městskou částí města Brna, má spíše vesnický charakter. Na okrajích se nachází na severní až severovýchodní straně sídliště, na jihovýchodní rodinné domky a na jihozápadní průmyslové zóny. V centru se nachází poměrně standardní nabídka služeb. Na náměstí je několik restauračních zařízení, v blízkosti se nachází obchodní centrum ve stylu komunistického funkcionalismu. Tým autorů byl zaujat půjčovnou kyjovských krojů a karnevalových kostýmů. Z dalších služeb byly následně na území městské části Slatina identifikovány další restaurace a hospody, obchod s potravinami, pošta, několik bankomatů, pobočka banky, základní a mateřská škola, optika, kosmetika, čistírna, autoservis a půjčovna osobních automobilů, fotograf, cukrárna, prodejna výpočetní techniky, dům dětí a mládeže a instalatér. Množství firem samozřejmě sídlí v průmyslových zónách, tyto společnosti s ohledem na charakter průmyslových zón nejsou určeny k poskytování služeb koncovým zákazníkům.

Jednotlivé konkrétní poznatky, které byly využity, jsou zmíněny a rozebrány u oblastí, k nimž se vztahují.

2.2     Shrnutí výzkumu provedeného v AS

Na začátku měsíce března AS provedl pro své účely dotazníkové šetření. Vzhledem k tomu, že se částečně překrývá s problematikou naší práce, rozhodli jsme se jej využít jako sekundárního zdroje. Dotazník obsahuje 6 otázek, z nich jsou 2 otevřené. Výsledky dotazníku jsou dostupné na www.arealslatina.cz a má přes 300 respondentů, pouze z prostor AS. Jako pro nás relevantní otázky jsme určili otázky číslo 1, 4 a 5.

1. Kolikrát týdně se stravujete v Baštírně nebo v Kebabu?

0

180

50%

1

50

14%

2

39

11%

3

22

6%

4

28

8%

5

42

12%

První otázka se zaměřuje na míru využívání levnější formy stravování v AS (Baštírna je závodní jídelna a Kebab stánek s rychlým občerstvením). Jak vidíme, polovina respondentů jednu z těchto forem využije alespoň jednou týdně.

4. Uvítali byste nové stravovací centrum v areálu?

Ano

329

91%

Ne

10

3%

Nevím

22

6%

Zde se nám potvrdila naše domněnka, že i přes přítomnost 2 stravovacích zařízení je poptávka po stravování nenaplněna, neboť celých 91% respondentů by přivítala nové stravovací zařízení. Tímto se zároveň potvrzuje i otázka číslo 1 a to, že spokojenost s možnostmi stravování AS není příliš velká.

5. Jaká další služba nebo volnočasová aktivita (např. bankomat, pošta, školka, sport,… ) Vám v areálu chybí?

Neshledali jsme tuto otázku jako dobře formulovanou z důvodu podsouvání odpovědí, což vzhledem k její otevřenosti může ovlivnit výsledek, nicméně jsme její výsledky agregovali a došli k informacím, které nám poté posloužili jako zdroje pro tvorbu dotazníku. Jako určující pro bezpodmínečné zařazení jsme zvolili 5% respondentů, tedy 18 odpovědí pro danou službu (nebo službu podobnou např. trafika/tabák). Z dalších odpovědí jsme se inspirovali a případně je také zařadili.

Nejčastěji vzpomínanou službou, která v AS chybí, byl bankomat. Se 162 respondenty, což představuje 44,9% ho považujeme za velmi žádaný a do našeho dotazníku ho zařazujeme z důvodu, abychom případně zjistili preference pro konkrétní banku.

Druhou službou, o kterou si lidé nejčastěji psali, bylo místo, kde by si mohli koupit svačinu – potraviny. Celkem to bylo 72 respondentů. Pokud zařadíme odpovědi jako „pekárna, ovoce a zelenina“ dostaneme 102 respondentů, což je 28 %.

Posledním druhem služby, která splnila námi určenou hranici, bylo sportovní vyžití se 64 respondenty, z čeho bylo specifikováno blíže 19 posiloven/fitness center a 14 krát aerobic.

2.3     Rozvržení obchodního domu

Na základě prostudování dostupné literatury bylo zjištěno, že existují tři základní typy rozložení obchodu:

Grid layout

Toto rozvržení se obvykle používá v obchodech s potravinami, nebo v obchodních řetězcích, jako jsou například supermarkety či lékárny. Jedná se o lineární rozložení, kdy jednotlivé regály vytváří horizontální a vertikální uličky napříč obchodem (viz. Obrázek č. 1). Obvykle jde o pravoúhlé uspořádání. [2]


 

Obrázek č. 1

Zdroj: MADAAN, K V S. Fundamentals of retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2009. ISBN 978-007-0091-498

Grid layout se neřadí k jedněm z estetických nebo i příjemných prostředí. Proto se nejvíce používá například v supermarketech, kde se předpokládá, že zde budou chodit pravidelní zákazníci, kteří si mohou projít rovně uličkou podle a dojít k tomu, co potřebuj. Tímto šetří čas, protože nemusí řešit komplikované rozvržení interiéru.[3]

Loop neboli Racetrack layout

Loop neboli racetrack rozvržení se nejvíce používá v obchodních domech nebo diskontních prodejnách. Při tomto rozvržení se jednotlivé obchody či oddělení nachází na obou stranách uličky, která je vedena kolem obvodu celého obchodu (viz. Obrázek č. 2). [4]

Supermarkety mají na rozdíl od obchodních domů pravidelné zákazníky, kteří přesně ví, kde hledat potřebný produkt a za tímto produktem jdou. Kdežto obchodní domy navštěvují zákazníci , kteří nemají jasnou představu co chtějí a kde to hledat a spíše mají v úmyslu projít celý tento obchodní dům. Podle toho by mělo být navržen i vnitřní layout prostředí. Proto se používá k uspořádání prostředí v obchodním domě převážně loop rozvržení. Toto rozvržení zaručuje obchodníkovi, že zákazník se dostane do všech oddělení obchodního domu.[5] Loop layout vede také k impulsivnímu nakupování zákazníků. [6] Tím dochází i k zvýšení prodejů obchodního domu.[7]


 

Obrázek č. 2

Zdroj: LAMBA, A J. The Art of Retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2003. ISBN 978-0-07-048310-1.

Free-flow layout

Free-flow rozvržení obvykle není moc strukturované, ale za to docela flexibilní. Záměrem toho rozvržení je obvykle vytvoření neformálního a přátelského prostředí. Zaměřuje se především na design interiéru, různá oddělení a produktové kategorie. Takovéto rozvržení prodejny či obchodu motivuje zákazníky trávit více času v tomto prostředí, čímž se také zvyšuje i impulzivní nakupování. Nevýhodou může být neefektivní využití prostoru a také chování neboli vzory nakupování zákazníků nejsou předvídatelné. Zvyšuje se zde i riziko krádeží. [8] Free-flow je typické pro prodejny, které mají 5 000m2 a méně. [9]


 

Obrázek č. 3

Zdroj: MADAAN, K V S. Fundamentals of retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2009. ISBN 978-007-0091-498

Co se týče celkového návrhu obchodů, je možné využít všechny tři typy rozvržení dohromady k zvýšení efektivnosti a také ke zlepšení toku lidí. Tohoto se nejčastěji využívá u několika podlažních obchodů nebo obchodů, které nabízejí velké množství produktů.[10]

Dále by se obchod mě koncipovat také podle chování zákazníka při vstupu. Studie tohoto chování naznačují, že většina lidí se prvně koukne doleva a pak až doprava, poté co vstoupí do obchodu. Následně se zákazník většinou pohne směrem doprava a pokračuje podle směru hodinových ručiček po obchodě.[11] Co se týče supermarketu v obchodním domě tak většinou bývá umístěn v nejnižším patře.[12]

2.4     Určení potřebné poptávky

Sekundární data pro výpočet potřebné poptávky jsou získaná jednak od experta a teda člena představenstva společnosti Areál Slatina (OC) - Data o rozměrech, nájmu, inkasu, a jednak pomocí rešerše CSU a odborné práce (Diplomové práce) K. Wojcíkové.

Obchodní centrum (OC):

1. patro:

504 m2 vhodných pro menší obchody

2 520 m2 – obchody + fast foody

2 016 m2 – sportovní zázemí (zde nebude přirážka na promenádu – sport je pouze v místě)

3 024 m2 - promenáda

2. patro:

2 520 m2 – restaurace, bowling…

Celkem: 10 584 m2

Požadavek investora (AS) je, aby výnos z jednoho metru čtverečního byl minimálně 2 000 Kč ročně. Toto je ovšem ze všech ploch, promenáda se nepronajímá zvlášť, je zde pro všechny obchody a jejich návštěvníky. Z tohoto důvodu musíme tuto plochu rozpočítat do ostatních pronajímatelných m2, mimo sportovního zázemí. Sportovní zázemí bude pronajímáno pouze za 2 000 Kč/m2/rok, protože na rozdíl od zbytku služeb se odehrává pouze na pronajaté ploše bez pozitivních účinků prostředí.

Nikým nehrazená plocha promenády má za rok přinést 6 048 000 Kč/m2/rok. Tuto sumu rozpočítáme na pronajímanou plochu (bez sportu) 5 544 m2 a dostaneme přirážku k m2 1 090 Kč/m2/rok. Takže celková cena pro „ne-sportovní“ nájemce je 3 090 Kč/ m2/rok.

Pro určení poptávky nutné pro provoz OC uvažujme menší obchod (např. květinářství) o ploše 36 m2. Tím pádem, bude nájem 111 240 Kč/rok. Další služby jako inkaso a úklid bude cca 18 000/rok (500 Kč/ m2/rok).

Osobní náklady:

Zde si velmi zjednodušeně propočítáme osobní náklady takovéhoto obchodu. V obchodě budeme mít dvě pracovní síly po 8 hodinových směnách, tím pádem budeme mít k dispozici 4 032 pracovních hodin ročně[13], to je na jednoho pracovníka 2 016 hodin, snížených o 160 hodin dovolené (20 dní) a dále o předpokládanou 5% (3,7%[14] podle statistik Jihomoravského kraje, 1,3% pro zjednodušení modelu a rezervu) nemocnost. Dostaneme takto 1 763,2 h/os., což je celkem přibližně 3 526 pracovních hodin za rok na obchod.

Otevírací doba 12 hodin denně, 252 pracovních dní ročně plus 52 sobot, kdy bude mít obchod otevřeno 6 hodin. Při takovéto otevírací době nám zbývá 190 hodin za rok, což jsou dvě směny za měsíc, které můžou být užity pro inventuru, přejímku zboží atp.

Budeme předpokládat, že jeden pracovník je vedoucí se zodpovědností, nebo přímo majitel a proto bude mít plat 30 000 Kč hrubého měsíčně. Druhý pracovník bude pomocný a bude mít 15 000 Kč/měsíc.

Po přičtení sociálního a zdravotního pojištění se dostaneme na částku 60 750Kč/měsíc.

Celkové náklady:

Pro určení celkových nákladů přičteme ještě náklady na vybavení, které bychom rádi za 5 let obměnili. U tohoto vybavení předpokládejme pořizovací cenu 100 000 Kč (163 100 Kč pro 50 m2). Lineární odpisy tedy budou 20 000 Kč/rok.

Po sečtení všech položek přijdeme na to, že takovýto 36 m2 obchod musí vydělat minimálně 73 186 Kč měsíčně. Při marži 25% (V Praze je přirážka běžně 75%[15]; tím, že lokalita je na okraji Brna a jedná se o nově otevřenou prodejnu, náš odhad je o 50% nižší) to znamená obrat 292 747 Kč/měsíc.

Ještě nesmíme zapomenout přičíst 5% rezervu na škody, manka atp. Takže konečný minimální obrat je tedy 307 384 Kč/měsíc, což je 3 688 608 Kč ročně. Z tohoto plyne obrat na m2 za rok 102 462 Kč.

Pro představu o prodaném zboží:

Za měsíc máme otevřeno 279 hodin[16] a musíme tedy prodat zboží za 1 102 Kč každou průměrnou hodinu bez DPH, tzn. 1 333 Kč/h vč. DPH (např. 1 kytku v hodnotě cca 300 Kč každých 14 minut).

Odhad nutné poptávky:

Když předpokládáme, že každý dvacátý člověk se zastaví a každý druhý zakoupí kytici v průměrně dané hodnotě, 300 Kč, pak pro naše fiktivní květinářství by muselo v průměru navštěvovat OC 40 lidi každých 7 minut (za předpokladu, že každý člověk by šel kolem tohoto květinářství), to znamená v průměru 2 057 lidi denně (12 hodin)[17].

Samozřejmě v tomhle modelu nejsou zařazené zakázky typu svatba, dodávka do hotelu, výzdoba firem, pohřby, atp. Ale pro jednoduchost modelu a předběžný odhad by nám tento výpočet měl stačit jako hraniční hodnota výnosové poptávky také pro menší firmu typu květinářství. Když bude výnosné takové „obyčejné“ květinářství bez investice do marketingu, můžeme předpokládat, že větší firmy s marketingovým zázemím by taky byly výnosné, vzhledem na vyšší návštěvnost a vyšší tržby a vyšší marži, než s jakou jsme kalkulovali my (25%).


 

3        Technika sběru dat

Sběr primárních dat provedeme pomocí kvantitativního výzkumu. Dále máme v úmyslu využít ke sběru části dat kvalitativní výzkum.

Vzhledem k tomu, že v Areálu Slatin, na Černovických terasách a také v městké části Brno-Slatina se nachází velké množství potenciálních respondentů, tak jsme zvolili právě kvantitativní výzkum. Tento výzkum bude probíhat formou dotazování. K tomuto účelu jsme využili online dotazník a také osobní dotazování pomocí navrženého dotazníku.

Kvalitativní výzkum se týká menší části respondentů. Jedná se pouze o HR managery jednotlivých firem v oblasti Černovických teras. Jako formu jsme zvolili strukturovaný rozhovor, pomocí něhož chceme zjistit preference konkrétních firem.

3.1     Tvorba dotazníku

Prvně jsme si vytvořili dotazník, který budeme používat k osobnímu dotazování v městské části Slatina. Vzhledem k tomu, že nemám dostupné kontakty na jednotlivé obyvatele této městské části, tak nemůžeme použít online dotazník. Musíme tedy vyjít přímo do terénu a sbírat dotazník přímo na místě. Většina otázek je koncipována jako škála, protože jsme volili při tvorbě tabulky, aby to pro respondenta bylo více přehledné a neměl problémy s vyplňování.

Jak už je zmíněno výše, k dalšímu šetření jsme zvolili online dotazník. V námi zkoumané oblasti se nachází velké množství respondentů, které je nutné zastihnout právě v jejich práci. Jelikož se v oblasti Černovických teras nachází převážně kanceláře, tak předpokládáme, že většina těchto respondentů má přístup na počítače a tudíž i na internet.

Pro tvorbu tohoto dotazníku jsme využili stránku www.vyplnto.cz, kde se jednoduchým způsobem zadají jednotlivé otázky dotazníku. Výhoda online dotazování je především pro potenciálního respondenta větší pohodlnost, kdy respondent může tento dotazník vyplnit bez spěchu a právě v té době, kdy má čas. Jako výhodu pro vyhodnotitele můžeme považovat například to, že nelze přeskakovat otázky, které jsou nastavené jako povinné. Takže respondent je musí odpovědět, aby se dostal dál. Tím se sníží riziko, že nám respondent nedopovídá na důležité otázky. Další takovou výhodou tohoto typu dotazníku je, že po ukončení dotazování je možné sesbíraná data exportovat do formátu pro Microsoft Excel a následně zpracovat získaná data.


 

3.2     Návrh dotazníku

Poptávka po službách v oblasti Černovické terasy, Areálu Slatina, městské čtvrti Slatina

Dobrý den,

jsme studenti předmětu Marketingový výzkum na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a rádi bychom Vás poprosili o vyplnění následujícího krátkého dotazníku, který Vám přibližně zabere 10 minut. Předem děkujeme za Váš čas.

Dotazník se týká poptávky po službách v oblasti Černovických teras a městské části Brno-Slatina za účelem vybudování nového obchodního nákupního centra v Areálu Slatina a.s. a ovlivnění jeho nabídky.

Dotazník je anonymní a informace získané dotazníkem budou použity jako podklad pro zpracování seminární práce. Výsledky budou publikovány pouze v souhrnné podobě, zcela znemožňující jakoukoli identifikaci jednotlivých respondentů. V případě Vašeho zájmu o výsledky můžete navštívit stránky www.arealslatina.cz.


 

1)      Vyberte vhodné možnosti (zakroužkujte):

 1. Pracuji v oblasti Černovických teras.
 2. Pracuji v oblasti Areál Slatina a.s.
 3. Bydlím ve Slatině. (pokračujte otázkou č. 3)
 4. Jiné …………………………………………………- (pokračujte otázkou č. 3)

2)       V jaké firmě pracujete?

 

3)      Jaké služby nyní v okolí využíváte (zakroužkujte) a zaškrtněte křížkem, jak jste s nimi spokojený/á:  (1 – Velmi spokojený, 5 – Velmi nespokojený)?

Míra spokojenosti

1

2

3

4

5

Typ služby

a. Pohostinství

 

 

 

 

 

b. Potraviny

 

 

 

 

 

c. Finanční služby

 

 

 

 

 

d. Ostatní obchody

 

 

 

 

 

e. Sportovní aktivity

 

 

 

 

 

f. Administrativní služby (pošta, notář, …)

 

 

 

 

 

g. Ostatní služby (školka, kadeřnictví, …)

 

 

 

 

 


 

4)      Jak moc v okolí postrádáte následující služby (zaškrtněte):

 

Velmi postrádám

Spíše postrádám

Spíše nepostrádám

Vůbec nepostrádám

a. Pohostinství

 

 

 

 

b. Potraviny

 

 

 

 

c. Finanční služby

 

 

 

 

d. Ostatní obchody

 

 

 

 

e. Sportovní aktivity

 

 

 

 

f. Administrativní služby (pošta, notář,…)

 

 

 

 

g. Ostatní služby (školka, kadeřnictví, …)

 

 

 

 

                                          

U všech následujících otázek zaškrtněte, jak moc v okolí postrádáte konkrétní služby a případně je specifikujte (např. jméno řetězce fastfoodu, zaměření restaurace, jméno banky…). Pro jasnost uvádíme následující příklad:

Příkla:             Ze segmentu veřejné zeleně byste přivítal/a:

 

Velmi postrádám

Spíše postrádám

Spíše nepostrádám

Vůbec nepostrádám

Služba

Specifikace

Stromy

Lípa, Smrk

 

X

 

 

 

Tímto je sděleno, že bych chtěl více stromů v okolí a to konkrétně lípy a smrky. Doplněno může být například i „jehličnany“


 

5)      V segmentu pohostinství byste přivítal/a:

 

Velmi postrádám

Spíše postrádám

Spíše nepostrádám

Vůbec nepostrádám

Služba

Specifikace

Restaurace

 

 

 

 

 

Fastfood

 

 

 

 

 

Závodní jídelna

 

 

 

 

 

„Hospůdka“

 

 

 

 

 

Kavárna

 

 

 

 

 

Cukrárna

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

6)      V segmentu potravin byste přivítal/a:

 

Velmi postrádám

Spíše postrádám

Spíše nepostrádám

Vůbec nepostrádám

Služba

Specifikace

Supermarket

 

 

 

 

 

Potraviny

 

 

 

 

 

Pekárna

 

 

 

 

 

Lahůdky

 

 

 

 

 

Ovoce a zelenina

 

 

 

 

 

Řeznictví

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 


 

7)      Z finančních služeb byste přivítal/a:

 

Velmi postrádám

Spíše postrádám

Spíše nepostrádám

Vůbec nepostrádám

Služba

Specifikace

Bankomat

 

 

 

 

 

Banka

 

 

 

 

 

Pojišťovna

 

 

 

 

 

Poradenská společnost

 

 

 

 

 

Úvěrová/leasingová společnost

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

8)      Z ostatních obchodů byste přivítal/a:

 

Velmi postrádám

Spíše postrádám

Spíše nepostrádám

Vůbec nepostrádám

Služba

Specifikace

Obchod s oblečením/obuví

 

 

 

 

 

Obchod s elektronikou

 

 

 

 

 

Dárkové předměty

 

 

 

 

 

Trafika

 

 

 

 

 

Papírnictví

 

 

 

 

 

Květinářství

 

 

 

 

 

Lékárna

 

 

 

 

 

Drogérie

 

 

 

 

 

Zámečnictví/ Opravna obuvi

 

 

 

 

 

Hračkářství

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 


 

9)      Ze sportovních aktivit byste přivítal/a:

 

Velmi postrádám

Spíše postrádám

Spíše nepostrádám

Vůbec nepostrádám

Služba

Specifikace

Squash

 

 

 

 

 

Míčové sporty

 

 

 

 

 

Badminton

 

 

 

 

 

Cvičení (aerobic, pilates, …)

 

 

 

 

 

Bazén

 

 

 

 

 

Fitness/posilovna

 

 

 

 

 

Bowling

 

 

 

 

 

Laser game

 

 

 

 

 

Lezecká stěna

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

10)  Z administrativních  služeb byste přivítal/a:

 

Velmi postrádám

Spíše postrádám

Spíše nepostrádám

Vůbec nepostrádám

Služba

Specifikace

Czech point

 

 

 

 

 

Copy centrum

 

 

 

 

 

Notář

 

 

 

 

 

Právní poradenství

 

 

 

 

 

Pošta

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 


 

11)  Z ostatních služeb byste přivítal/a:

 

Velmi postrádám

Spíše postrádám

Spíše nepostrádám

Vůbec nepostrádám

Služba

Specifikace

Školka

 

 

 

 

 

Zábavný park pro děti

 

 

 

 

 

Auto/pneu servis

 

 

 

 

 

Čerpací stanice PHM

 

 

 

 

 

Kadeřnictví

 

 

 

 

 

Kosmetika

 

 

 

 

 

Wellness

 

 

 

 

 

Lékař

 

 

 

 

 

Zubař

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

12)  Jste ochotný/á docházet/dojíždět do obchodního centra v Areálu Slatina za účelem využití služeb:

 1. Ano
 2. Ne (pokračujte otázkou č. 14)

13)  Jak často byste toto obchodní centrum navštěvoval/a?

 1. Denně
 2. Několikrát týdně
 3. Jedenkrát týdně
 4. Jedenkrát za měsíc
 5. Méně
 6. Vůbec

14)  Vaše pracovní pozice je:

15)  Jaký je Váš průměrný měsíční plat (čistého)? (nepovinná otázka)

 1. 10 000 Kč a méně
 2. 10 001 – 20 000 Kč
 3. 20 001 – 30 000 Kč
 4. 30 001 Kč – 40 000 Kč
 5. 40 001 Kč  - 50 000 Kč
  1. 50 001 Kč a více
  2. Nechci uvést

16)  Jaké je Vaše pohlaví a kolik vám je let?          

a. Muž       Věk ………

b. Žena      Věk ………

17)  Kolik máte dětí ……, pokud máte, zaškrtněte prosím jejich věk/y: (nepovinná otázka)

Děkujeme za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem


 

3.3     Plánované vyhodnocení odpovědí z dotazníku

První fází zpracování dat bude kontrola správnosti vyplnění dotazníku. Případné chyby se budeme snažit opravit.

Následně proběhne fáze kódování. Vyhodnocení jednotlivých otázek bude provedeno za pomoci programu Excel. Výsledky budou odrážet názory a postoje respondentů, kteří na uvedenou otázku odpověděli.

U uzavřených otázek použijeme grafy k vyjádření četností jednotlivých odpovědí. V našem dotazníku se vyskytují i otevřené otázky, tyto budou taktéž zaznamenány, pravděpodobně za pomocí tabulek s uvedením četností odpovědí. Z důvodu přehlednosti dat budeme používat co nejvíce grafy a tabulky.

Dále se pokusíme na základě získaných dat pomocí statistických funkcí zjistit co nejvíce informací ze získaných dat. Zde určitě použijeme párové srovnání, pomocí kterého můžeme zjistit odlišnosti v poptávce v jednotlivých částech Slatiny (pokud jsou zde odlišnosti).

3.4     Pilotáž

Dotazník byl testován na menší skupině respondentů. Cílem tohoto cvičného vyplňování bylo mimo jiné odhalení případný špatných a nejasných formulací, doplnění chybějících možností a kategorií a také zjištění délky vyplňování. Na základě pilotáže byly provedeny následující úpravy.

pracovníkem v provozu“


 

na 10.000 Kč a méně

 

Doba vyplnění byla na základě pilotáže stanovena na 10 minut. Osobní vyplňování bylo většinou rychlejší, internetový dotazník vykazoval naopak delší průměrnou dobu vyplnění a to 12 – 13 minut. Rozhodli jsme se i přesto dále uvádět, časovou náročnost 10 minut, abychom respondenta neodradili od vyplňování.

Pro dotazník na Vyplňto jsme dále měnili otázky u povinných na nepovinné a to především dotaz ohledně výše platu a počtu a věku dětí. U těchto dvou otázek jsme ještě přímo v instrukcích uvedli, že jsou nepovinné „…ale budeme rádi, pokud je i přesto zodpovíte“ a u otázky na plat jsme stále ponechali možnost „nechci uvést“.

V průvodním dopise jsme byli na pilotáži prováděné i přímo zaměstnanci Areálu Slatina a.s. upozorněni na drobné zaměňování geografických názvů a dále jsme až překvapivě dlouhou dobu řešili, jak konkrétně nazvat plánovanou výstavbu – pro představu o nákupní centrum se nejedná, centrum služeb může navodit negativní smýšlení co to je „služba“ a obchodní centrum může působit jako pouhé kanceláře (bývalé WTC). Nakonec byla zvolena formulace „Obchodní nákupní centrum“

Byla testována i škála sedmi možností u hlavní baterie dotazníku, ale rychle od ní bylo upuštěno, neboť se potvrdili domněnky, že člověk už jen těžko odliší u této problematiky nuance mezi jednotlivými možnostmi. Pro představu přikládáme tuto verzi dotazníku do přílohy. Liší se i některé jiné body, nejen ty pozměněné pilotáží, ale i pozměněné čistě námi při konečné formulaci dotazníku.

4        Sběr dat

4.1     Definice respondentů

Našimi respondenty byly potenciální zákazníci centra služeb a Areálu Slatina. Jedná se tak zejména o stávající nájemníky v Areálu Slatina, o potencionální budoucí nájemníky po dokončení budovaných kancelářských budov, dále o pracovníky v přilehlém areálu Černovické terasy. Dalšími možnými zákazníky jsou obyvatelé přilehlé městské části. Obecně tedy ti, kteří se pravidelně vyskytují v dané oblasti a kteří by mohli využívat v budoucnu poskytované služby.

4.2     Struktura zkoumaného vzorku

Respondenty jsme rozdělili do čtyř skupin. Skupiny jsou seřazeny sestupně dle důležitosti, jak ji skupinám přiřadil autorský tým.

V první nejdůležitější skupině se nacházejí pracovníci Černovických teras. V této oblasti se nachází přibližně 7 900 zaměstnanců. Dotazník se bude rozesílat e-mailem a také bude poskytnut ve vytištěné formě odpovědným osobám na pracovištích.

Další skupinou je HR management ve firmách v oblasti Černovických teras. U těchto respondentů bude provedeno kvalitativní šetření formou strukturovaného rozhovoru.

Do třetí skupiny respondentů jsme zařadili pracovníky Areálu Slatina. Zde se nachází 1 500 pracujících. Dotazník bude uveden stejně jako u respondentů první skupiny.

Jako poslední jsme si určili skupinu obyvatel městské části Brno-Slatina. Ve Slatině žije přibližně 10 000 obyvatel.  Šetření proběhne formou osobního dotazování.¨

4.3     Kontaktování respondentů

Respondenti byli kontaktováni různými způsoby na základě rozdílné příslušnosti k různým skupinám.

Ke kontaktování první skupiny bylo využito zejména e-mailové komunikace. Adresy byly získány jak prostřednictvím kontaktů a známostí společnosti Areál Slatina, tak díky zveřejněným kontaktním údajům společností. Některé společnosti byly navštíveny i osobně, což mělo zvýšit návratnost dotazníku.

Kontakty k provedení strukturovaného rozhovoru a jejich následné smluvení byly opět získány v součinnosti s Areálem Slatina. Těchto rozhovorů se účastnil i zástupce této společnosti.

Třetí skupina byla kontaktována prostřednictvím firemní e-mailové adresy zadavatele. Jedná se o klienty zadavatelské společnosti, a proto byla tato cesta vyhodnocena jako nejlepší.

Poslední skupina byla kontaktována osobně, kdy autoři s tištěnou formou dotazníku navštívili městskou část Slatina, a přímo se dotazovali místních obyvatel na náměstí městské části a v jeho bezprostředním okolí.


 

5        Analýza získaných údajů

5.1     Kódování dat

Kódovanie pri uzavretých otázkach bolo kódované číslami podľa postupnosti odpovedí; otvorené otázky sme neprekódovali okrem tretej otázky; otázky s číselnými odpoveďami sme nechali odpoveď ako číslo; otázky bez odpovede sme nechali prázdne pole:

1) Vyberte vhodnou možnost:

Pracuji v oblasti Černovických teras.

1

Pracuji v oblasti Areál Slatina a.s.

2

Pracuji na ulici Řípská/Drážní

3

Jiné

4

2) Specifikujte prosím jiné:

Bydlím ve Slatině - Priradené k odp. č. 4 v ot. 1

4

3) V jaké firmě pracujete?

C.S.Cargo a.s.

1

celní úřad

2

COMPLETE CZ

3

Doppelmayr lanové dráhy s.r.o.

4

Flextronics Design, s.r.o.

5

Geostar, spol. s r.o.

6

GIENGER spol.s r.o.

7

GLERA a.s.

8

i-com, s.r.o.

9

Jaroslav Zelinka - celní jednatelství

10

OKNOSERVIS s.r.o.

11

OMEGA PHARMA a.s.

12

oXy Online s.r.o.

13

Schrack technik

14

Stannah s.r.o.

15

Šmídl s.r.o.

16

TAKENAKA EUROPE

17

ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r. o.

18

4.1 - 4.7) Jaké služby v okolí využíváte?

Pohostinství

1

Potraviny

2

Finanční služby

3

Ostatní obchody

4

Sportovní aktivity

5

Administrativní služby (pošta, notář…)

6

Ostatní služby (školka, kadeřnictví…)

7

5.1 - 5.7) Jak jste se službami, které využíváte, spokojený/a ?

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

6.1 - 6.7) Jak moc v okolí postrádáte následující služby?

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

7.1 - 7.7) V segmentu pohostinství byste přivítal/a:

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

9.1 - 9.7) V segmentu potravin byste přivítal/a:

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

11.1 - 11.6) Z finančních služeb byste přivítal/a:

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

13.1 - 13.11) Z ostatních obchodů byste přivítal/a:

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

15.1 - 15.10) Ze sportovních aktivit byste přivítal/a:

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

17.1 - 17.6) Z administrativních služeb byste přivítal/a:

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

19.1 - 19.10) Z ostatních služeb byste přivítal/a:

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

21) Jste ochotný/á docházet/dojíždět do obchodního centra v Areálu Slatina za účelem využití služeb?

Ano

1

Ne

2

22) Jak často byste toto obchodní centrum navštěvoval/a?

Denně

1

Několikrát týdně

2

Jedenkrát týdně

3

Jedenkrát za měsíc

4

Méně

5

Vůbec

6

23) Vaše pracovní pozice je:

Pracovník provozu

1

Pracovník v administrativě

2

Manažerského charakteru

3

Nechci odpovědět

4

24) Jaký je Váš průměrný měsíční plat?

do 10 000 Kč

2

10 001 Kč - 20 000 Kč

3

20 001 Kč - 30 000 Kč

4

30 001 Kč - 40 000 Kč

5

50 001 Kč a více

7

40 001 Kč - 50 000 Kč

6

Nechci uvést

1

25) Jaké je Vaše pohlaví?

muž

1

žena

2

26) Kolik Vám je let?

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

27) Máte děti?

Ano

2

Ne

3

Nechci odpovědět

1

28) Kolik máte dětí?

Tato otázka není kódována, v exportu jsou přímo číselné hodnoty.

29.1 - 29.3) Vyberte prosím věk Vašich dětí:

předškolního věku

1

školou povinné (do 15let)

2

16 a více

3

 

 

 

 

5.2     Čištění dat

Čistenie dát nebolo moc obsiahle, keďže ani jeden dotazník nemal odpovede bez logického nasledovania, takže ani jeden nebol z výskumu vylúčený. V rámci čistenia sme spojili odpoveď z druhej otázky do štvrtej odpovede z prvej otázky, keďže sa žiadna iná odpoveď v druhej nevyskytla. Ďalej v tretej otázke sme museli upraviť odlišné vypísanie názvu firmy. Keď niektoré otázky v dotazníku neboli zodpovedané, s dotazníkom sme pracovali ďalej, akurát do tej otázky sme ho nezapojili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3     Vyhodnocení dotazníku

KVANTITATIVNÝ VÝZKUM:

Štruktúra respondentov (otázky 1, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 29):

Dohromady: 107 odpovedí

Mužov: 63%                                                                           Priemerný vek: 36 rokov

Žien: 37%                                                                              Min a max: 18 a 58

Práca v Areál Slatina a.s.: 61%

Práca v oblasti Černovických teras: 14%

Bydlí v Slatine: 13%

Práca na Řipskej/Drážní: 12%

 

Administratíva: 41%

Manažment: 30%

Provoz: 21%

Nechce odpovedať: 7%

 

 

Z toho 12% odpovedalo, že pracuje vo firme Stannah s.r.o., 11% v oXy online s.r.o., 5,6% v Flextronics Design s.r.o., 3,7% v Geostar s.r.o. a 2,8% v Doppelmayr lanové dráhy s.r.o. Zvyšok, pod 2,8% (3 respondy) neuvádzame.

 

Nechce uviesť: 41%

Plat nad 20 000 Kč: 45%

 

 

 

 

56% respondentov má dieťa (11% nechcelo odpovedať), z toho 54% má dve deti, 32% jedno dieťa, 13% tri deti a 2% má deti štyri. Vekové rozloženie detí  Z toho 39% je predškolského veku, 34% školou povinné a zvyšok, 27%, má 16 a viac rokov.

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Vzťah medzi pozíciou a výškou platu:

Pracovní pozice

Průměrný plat [Kč]

Dohromady

30 001-40 000

Manažment

40 001-50 000

Administrativa

30 001-40 000

Provoz

20 001-30 000

 

Respondent využíva a je ne/spokojný s (otázky 1, 4, 5):

POHOSTINSTVO:

85% respondentov (91 odpovedí) tvrdí, že využíva pohostinstvo v okolí. Priemerná spokojnosť využívajúcich respondentov je 3,4.

Z respondentov nevyužívajúcich pohostinstvo je priemerná spokojnosť 3,8.

Z dôvodu nízkeho počtu odpovedí (7 respondentov, ktorí nevyužívajú pohostinstvo odpovedalo na spokojnosť, čiže priemer 3,8 nie je smerodajný) nemôžeme považovať nespokojnosť s pohostinstvom za kľúčové kritérium pri využívaní/nevyužívaní.

Rozdelenie spokojnosti podľa otázky č.1 (oblasť práce/bydlisko):

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Areál Slatina

58

3,36

1

5

1,00

Černov. terasy

14

3,21

2

5

0,97

MČ Slatina

11

2,45

1

3

0,82

Řipská/Drážní

13

3,23

1

4

1,01

 

POTRAVINY:

58% (62 respondentov) využíva služby potravín v okolí. Spokojnosť vychádza takto:

 

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Všetky

77

3,39

1

5

1,28

Využívajú

59

3,24

1

5

1,29

Nevyužívajú

18

3,89

2

5

1,31

 

Rozdelenie spokojnosti podľa otázky č.1 (oblasť práce/bydlisko):

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Areál Slatina

45

3,47

1

5

1,29

Černov. terasy

9

3,78

1

5

1,39

MČ Slatina

14

3,14

1

5

1,10

Řipská/Drážní

9

3,00

1

5

1,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANČNÉ SLUŽBY:

Iba 33% (35) respondentov využíva finančne služby v okolí.

Spokojnosť:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Všetky

58

3,38

1

5

1,48

Využívajú

33

2,82

1

5

1,40

Nevyužívajú

25

4,12

1

5

1,27

 

Rozdelenie spokojnosti podľa otázky č.1 (oblasť práce/bydlisko):

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Areál Slatina

33

3,67

1

5

1,45

Černov. terasy

8

3,50

1

5

1,69

MČ Slatina

8

2,38

1

5

1,30

Řipská/Drážní

9

3,11

1

5

1,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ OBCHODY:

25% (27) respondentov využíva ostatné obchody v okolí.

Spokojnosť:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Všetky

53

3,92

1

5

1,02

Využívajú

26

3,77

1

5

1,07

Nevyužívajú

27

4,07

2

5

0,96

 

Rozdelenie spokojnosti podľa otázky č.1 (oblasť práce/bydlisko):

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Areál Slatina

30

4,07

3

5

0,91

Černov. terasy

8

4,38

2

5

1,19

MČ Slatina

8

3,38

3

5

0,74

Řipská/Drážní

7

3,43

1

5

1,27

 

 

 

 

 

 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY:

21% (23) respondentov využíva ostatné obchody v okolí.

Spokojnosť:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Všetky

47

3,81

1

5

1,30

Využívajú

21

3,24

1

5

1,41

Nevyužívajú

26

4,27

1

5

1,00

 

Rozdelenie spokojnosti podľa otázky č.1 (oblasť práce/bydlisko):

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Areál Slatina

23

4,26

1

5

1,01

Černov. terasy

7

4,43

3

5

0,98

MČ Slatina

9

2,00

1

3

0,87

Řipská/Drážní

8

4,00

3

5

0,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY:

56% (60) respondentov využíva administratívne služby v okolí.

Spokojnosť:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Všetky

72

3,51

1

5

1,07

Využívajú

59

3,34

1

5

1,06

Nevyužívajú

13

4,31

3

5

0,75

 

Rozdelenie spokojnosti podľa otázky č.1 (oblasť práce/bydlisko):

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Areál Slatina

38

3,68

1

5

1,12

Černov. terasy

9

4,00

3

5

0,71

MČ Slatina

14

2,79

1

5

1,12

Řipská/Drážní

11

3,45

3

5

0,69

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ SLUŽBY:

24% (26) respondentov využíva ostatné služby (kaderníctvo, škôlka,...) v okolí.

Spokojnosť:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Všetky

46

3,67

1

5

1,19

Využívajú

24

3,25

1

5

1,33

Nevyužívajú

22

4,14

3

5

0,83

 

Rozdelenie spokojnosti podľa otázky č.1 (oblasť práce/bydlisko):

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Areál Slatina

19

4,11

1

5

1,05

Černov. terasy

7

4,43

4

5

0,53

MČ Slatina

12

2,75

1

5

1,22

Řipská/Drážní

8

3,38

2

5

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochota dochádzať do domu služieb a frekvencia (otázky 1, 21, 22):

Zaujímavé zistenie je, že 88% (94) respondentov odpovedalo, že je ochotných dochádzať do Areálu Slatina, a dokonca veľká skupina, 47% (45) respondentov tvrdí, že viac krát týždenne, potom 31% jedenkrát týždenne a 16% denne. Zároveň nikto neodpovedal odpoveďou vôbec.

Ochota dochádzať

Řipská/Drážní

Areál Slatina

Černov. terasy

MČ Slatina

Dokopy

Ano

11

57

13

13

94

Ne

2

8

2

1

13

Dokopy

13

65

15

14

107

 

 

 

Řipská/Drážní

Areál Slatina

Černov. terasy

MČ Slatina

Dokopy

Denně

0

12

2

1

15

Nekolikrát týdně

7

29

4

5

45

Jedenkrát týdně

4

16

4

5

29

Jedenkrát za měsíc

0

1

1

2

4

Méně

0

0

2

0

2

Dokopy

11

58

13

13

95

 

 

 

 

 

 

 


 

Respondent postrádá a privítal by (otázky 1, 6 - 20):

POHOSTINSTVO:

Postrádá:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Dokopy

107

2,03

1

4

1,08

Areál Slatina

65

1,85

1

4

1,02

Černov. terasy

15

2,00

1

4

1,20

MČ Slatina

14

3,07

2

4

0,83

Řipská/Drážní

13

1,85

1

4

0,90

 

Privítal by podľa otázky č. 1.:

 

Dohromady

Řipská/Drážní

Areál Slatina

Černov. terasy

MČ Slatina

Restaurace

1.93

1.70

1.58

2.53

3.07

Fastfood

2.55

2.46

2.45

2.20

3.50

Závodní jídelna

2.73

2.85

2.54

2.67

3.57

„Hospůdka”

3.03

3.08

3.00

3.00

3.14

Kavárna

2.61

2.54

2.58

3.13

2.21

Cukrárna

3.02

3.08

2.97

2.87

3.36

Jiné

3.41

3.70

3.37

3.13

3.64

 

Privítal by podľa otázky č. 23. (pracovní pozice):

 

Dohromady

Manažment

Administrativa

Provoz

Bez odpovědi

Restaurace

1.93

1.63

1.68

2.39

3.13

Fastfood

2.55

2.34

2.48

2.61

3.63

Závodní jídelna

2.73

2.38

2.89

2.65

3.50

„Hospůdka“

3.03

3.09

2.91

3.13

3.13

Kavárna

2.61

2.41

2.59

3.13

2.00

Cukrárna

3.02

3.16

2.86

3.04

3.25

Jiné

3.41

3.47

3.30

3.39

3.88

 

 

 

 

 

 

 

 

POTRAVINY:

Postrádá:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Dokopy

107

1.82

1

4

1.02

Areál Slatina

65

1.57

1

4

0.85

Černov. terasy

15

1.80

1

4

1.08

MČ Slatina

14

2.57

1

4

1.02

Řipská/Drážní

13

2.31

1

4

1.25

 

Privítal by podľa otázky č. 1.:

 

Dokopy

Řipská/Drážní

Areál Slatina

Černov. terasy

MČ Slatina

Supermarket

2.51

2.92

2.38

2.27

3.00

Potraviny

2.08

2.69

1.80

2.13

2.79

Pekárna

1.74

2.08

1.54

2.07

2.00

Lahůdky

2.46

2.54

2.28

2.87

2.79

Ovoce a zelenina

1.91

2.46

1.85

1.93

1.64

Řeznictví

2.57

2.77

2.78

2.33

1.64

Jiné

3.55

3.85

3.48

3.27

3.93

 

Privítal by podľa otázky č. 23. (pracovní pozice):

 

Dohromady

Manažment

Administrativa

Provoz

Bez odpovědi

Supermarket

2.51

2.63

2.37

2.52

2.75

Potraviny

2.08

2.13

1.80

2.30

2.88

Pekárna

1.74

1.78

1.50

2.04

2.00

Lahůdky

2.46

2.47

2.30

2.70

2.63

Ovoce a zelenina

1.91

2.13

1.84

1.87

1.50

Řeznictví

2.57

2.59

2.80

2.39

1.75

Jiné

3.55

3.66

3.43

3.52

3.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANČNÉ SLUŽBY

Postrádá:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Dokopy

107

2.58

1

4

1.17

Areál Slatina

65

2.52

1

4

1.24

Černov. terasy

15

2.07

1

4

1.10

MČ Slatina

14

2.93

2

4

0.83

Řipská/Drážní

13

3.08

1

4

0.95

 

Privítal by podľa otázky č. 1.:

 

Dohromady

Řipská/Drážní

Areál Slatina

Černov. terasy

MČ Slatina

Bankomat

1.93

2.46

1.62

1.67

3.21

Banka

3.09

3.23

3.02

3.07

3.36

Pojišťovna

3.53

3.38

3.54

3.67

3.50

Poradenská sp.

3.57

3.69

3.65

3.53

3.14

Úvěr/leasing

3.71

3.77

3.72

3.73

3.57

Jiné

3.67

3.92

3.65

3.33

3.93

 

Privítal by podľa otázky č. 23. (pracovní pozice):

 

Dohromady

Manažment

Administrativa

Provoz

Bez odpovědi

Bankomat

1.93

1.75

1.89

1.83

3.25

Banka

3.09

2.97

3.09

3.30

3.00

Pojišťovna

3.53

3.63

3.43

3.70

3.25

Poradenská spol.

3.57

3.72

3.52

3.65

3.00

Úvěr/leasing

3.71

3.78

3.64

3.83

3.50

Jiné

3.67

3.75

3.66

3.52

3.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ OBCHODY:

Postrádá:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Dokopy

107

2.42

1

4

1.05

Areál Slatina

65

2.38

1

4

1.09

Černov. terasy

15

2.40

1

4

1.06

MČ Slatina

14

2.36

1

4

0.93

Řipská/Drážní

13

2.69

1

4

1.03

 

Privítal by podľa otázky č. 1.:

 

Dohromady

Řipská/Drážní

Areál Slatina

Černov. terasy

MČ Slatina

Oblečení/obuv

3.10

3.08

3.25

3.27

2.29

Elektro

3.29

3.08

3.38

2.87

3.50

Dárky

2.95

2.69

3.00

2.80

3.14

Trafika

2.51

2.69

2.26

2.40

3.64

Papírnictví

2.75

2.31

2.69

3.07

3.07

Květinářství

2.97

3.00

2.86

2.87

3.57

Lékárna

2.41

2.31

2.31

2.00

3.43

Drogerie

2.50

2.54

2.38

2.40

3.07

Zámečtníctví

3.11

3.08

3.18

3.07

2.86

Hračkářství

3.50

3.62

3.52

3.33

3.43

Jiné

3.61

3.77

3.55

3.53

3.79

 

Privítal by podľa otázky č. 23. (pracovní pozice):

 

Dohromady

Manažment

Administrativa

Provoz

Bez odpovědi

Oblečení/obuv

3.10

3.22

3.09

3.30

2.13

Elektro

3.29

3.47

3.23

3.13

3.38

Dárky

2.95

2.78

2.91

3.13

3.38

Trafika

2.51

2.50

2.27

2.61

3.63

Papírnictví

2.75

2.66

2.57

3.13

3.00

Květinářství

2.97

2.69

3.02

3.09

3.50

Lékárna

2.41

2.53

2.25

2.26

3.25

Drogerie

2.50

2.78

2.30

2.43

2.63

Zámečtníctví

3.11

3.31

3.14

3.00

2.50

Hračkářství

3.50

3.47

3.52

3.57

3.25

Jiné

3.61

3.66

3.55

3.61

3.75

 

 

 

 

 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY:

Postrádá:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Dokopy

107

2.30

1

4

0.97

Areál Slatina

65

2.37

1

4

1.04

Černov. terasy

15

1.93

1

4

0.80

MČ Slatina

14

2.29

1

4

0.99

Řipská/Drážní

13

2.38

1

4

0.77

 

Privítal by podľa otázky č. 1.:

 

Dohromady

Řipská/Drážní

Areál Slatina

Černov. terasy

MČ Slatina

Squash

2.92

2.62

2.97

2.80

3.07

Míč sporty

3.03

3.08

3.08

2.80

3.00

Badminton

2.89

2.54

2.92

3.00

2.93

Cvičení

3.09

3.00

3.09

3.40

2.86

Bazén

2.20

2.31

2.18

2.27

2.07

Fitness/Gym

2.44

2.46

2.37

2.20

3.00

Bowling

2.74

2.62

2.77

2.60

2.86

Laser Game

3.35

3.46

3.32

3.27

3.43

Lezecká stěna

3.29

3.77

3.25

2.80

3.57

Jiné

3.60

3.69

3.63

3.40

3.57

 

Privítal by podľa otázky č. 23. (pracovní pozice):

 

Dohromady

Manažment

Administrativa

Provoz

Bez odpovědi

Squash

2.92

2.59

3.09

2.96

3.13

Míč sporty

3.03

2.75

3.25

3.09

2.75

Badminton

2.89

2.72

2.95

3.09

2.63

Cvičení

3.09

3.19

2.82

3.57

2.88

Bazén

2.20

2.06

2.34

2.17

2.00

Fitness/Gym

2.44

2.13

2.61

2.35

3.00

Bowling

2.74

2.72

2.77

2.74

2.63

Laser Game

3.35

3.44

3.27

3.30

3.50

Lezecká stěna

3.29

3.38

3.32

3.00

3.63

Jiné

3.60

3.56

3.57

3.57

4.00

 

 

 

 

 

 

ADMINSTRATÍVNE SLUŽBY:

Postrádá:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Dokopy

107.00

2.26

1

4

0.86

Areál Slatina

65.00

2.18

1

4

0.93

Černov. terasy

15.00

2.07

1

4

0.80

MČ Slatina

14.00

2.79

2

4

0.58

Řipská/Drážní

13.00

2.31

1

3

0.63

 

Privítal by podľa otázky č. 1.:

 

Dohromady

Řipská/Drážní

Areál Slatina

Černov. terasy

MČ Slatina

Czech point

2.82

2.62

2.68

3.13

3.36

Copy centr.

3.09

3.08

3.23

2.87

2.71

Notář

2.92

2.62

2.83

3.13

3.36

Práv. porad.

3.42

3.54

3.42

3.33

3.43

Pošta

2.14

2.31

1.91

2.13

3.07

Jiné

3.65

3.92

3.62

3.33

3.93

 

Privítal by podľa otázky č. 23. (pracovní pozice):

 

Dohromady

Manažment

Administrativa

Provoz

Bez odpovědi

Czech point

2.82

2.31

2.80

3.30

3.63

Copy centrum

3.09

3.28

2.95

3.22

2.75

Notář

2.92

2.69

2.82

3.26

3.38

Práv. porad.

3.42

3.41

3.41

3.48

3.38

Pošta

2.14

1.94

2.07

2.26

3.00

Jiné

3.65

3.72

3.61

3.57

3.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ SLUŽBY:

Postrádá:

 

Počet odpovedí

Priemer

Min

Max

Std. Dev.

Dohromady

107

2.68

1

4

1.11

Areál Slatina

65

2.75

1

4

1.12

Černov. terasy

15

2.13

1

4

0.99

MČ Slatina

14

2.36

1

4

1.22

Řipská/Drážní

13

3.31

2

4

0.75

 

Privítal by podľa otázky č. 1.:

 

Dohromady

Řipská/Drážní

Areál Slatina

Černov. terasy

MČ Slatina

Školka

3.11

3.31

3.28

2.87

2.43

Zábavný park

3.05

3.00

3.28

3.07

2.00

Auto/pneu

3.05

3.15

2.97

2.87

3.50

PHM

3.07

3.23

3.05

2.40

3.71

Kadeřnictví

3.06

3.00

3.08

3.07

3.00

Kosmetika

3.26

3.15

3.31

3.47

2.93

Wellness

2.93

3.08

2.92

3.00

2.71

Lékař

2.90

3.00

3.09

2.00

2.93

Zubař

2.99

3.20

3.12

2.20

3.14

Jiné

3.55

3.92

3.43

3.33

4.00

 

Privítal by podľa otázky č. 23. (pracovní pozice):

 

Dohromady

Manažment

Administrativa

Provoz

Bez odpovědi

Školka

3.11

2.94

3.32

3.22

2.38

Zábavný park

3.05

3.16

3.20

3.00

1.88

Auto/pneu

3.05

2.69

3.25

3.00

3.50

PHM

3.07

2.78

3.27

2.91

3.50

Kadeřnictví

3.06

2.97

3.05

3.22

3.00

Kosmetika

3.26

3.38

3.05

3.70

2.75

Wellness

2.93

2.84

2.98

3.09

2.50

Lékař

2.90

3.07

2.97

2.52

3.00

Zubař

2.99

3.10

3.13

2.61

3.00

Jiné

3.55

3.69

3.50

3.30

4.00

 

 

 

 

 

 

Analýza závislostí:

Pracuji\služba

Pohostinství 1

Pohostinství 2

Pohostinství 3

Pohostinství 4

Řádk.

 na ulici Rípská/Drážní

5

6

1

1

13

 v  Areálu Slatina a.s.

32

18

8

7

65

 v  Cernovických teras.

7

4

1

3

15

Bydlím ve Slatině

0

4

5

5

14

Celk.

44

32

15

16

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

19,54221

df=9

p=,02096

M-V chí-kvadr.

22,88476

df=9

p=,00646

,4273611

Kontingenční koeficient

,3929788

Cramér.  V

,2467370

 

Pracuji\služba

Potraviny 1

Potraviny 2

Potraviny 3

Potraviny 4

Řádk.

 na ulici Rípská/Drážní

5

2

3

3

13

 v  Areálu Slatina a.s.

39

19

3

4

65

 v  Cernovických teras.

8

4

1

2

15

Bydlím ve Slatině

3

2

7

2

14

Celk.

55

27

14

11

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

28,51545

df=9

p=,00078

M-V chí-kvadr.

23,95452

df=9

p=,00437

,5162359

Kontingenční koeficient

,4587179

Cramér.  V

,2980490

 

Pracuji\služba

Financní služby 1

Financní služby 2

Financní služby 3

Financní služby 4

Řádk.

 na ulici Rípská/Drážní

1

2

5

5

13

 v  Areálu Slatina a.s.

21

9

15

20

65

 v  Cernovických teras.

6

4

3

2

15

Bydlím ve Slatině

0

5

5

4

14

Celk.

28

20

28

31

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

14,40292

df=9

p=,10870

M-V chí-kvadr.

18,23480

df=9

p=,03255

,3668880

Kontingenční koeficient

,3444378

Cramér.  V

,2118229

 

Pracuji\služba

Ostatní obchody 1

Ostatní obchody 2

Ostatní obchody 3

Ostatní obchody 4

Řádk.

 na ulici Rípská/Drážní

1

6

2

4

13

 v  Areálu Slatina a.s.

17

19

16

13

65

 v  Cernovických teras.

4

3

6

2

15

Bydlím ve Slatině

2

7

3

2

14

Celk.

24

35

27

21

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

8,393145

df=9

p=,49506

M-V chí-kvadr.

8,553988

df=9

p=,47942

,2800725

Kontingenční koeficient

,2696947

Cramér.  V

,1616999

 

Pracuji\služba

Sportovní aktivity 1

Sportovní aktivity 2

Sportovní aktivity 3

Sportovní aktivity 4

Řádk.

 na ulici Rípská/Drážní

1

7

4

1

13

 v  Areálu Slatina a.s.

15

23

15

12

65

 v  Cernovických teras.

4

9

1

1

15

Bydlím ve Slatině

3

6

3

2

14

Celk.

23

45

23

16

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

7,499287

df=9

p=,58528

M-V chí-kvadr.

8,487350

df=9

p=,48587

,2647391

Kontingenční koeficient

,2559226

Cramér.  V

,1528472

 

Pracuji\služba

Administrativní služby 1

Administrativní služby 2

Administrativní služby 3

Administrativní služby 4

Řádk.

 na ulici Rípská/Drážní

1

7

5

0

13

 v  Areálu Slatina a.s.

17

25

17

6

65

 v  Cernovických teras.

3

9

2

1

15

Bydlím ve Slatině

0

4

9

1

14

Celk.

21

45

33

8

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

16,01725

df=9

p=,06652

M-V chí-kvadr.

18,97634

df=9

p=,02539

,3869030

Kontingenční koeficient

,3608369

Cramér.  V

,2233785

 

Pracuji\služba

Ostatní služby 1

Ostatní služby 2

Ostatní služby 3

Ostatní služby 4

Řádk.

 na ulici Rípská/Drážní

0

2

5

6

13

 v  Areálu Slatina a.s.

13

11

20

21

65

 v  Cernovických teras.

4

7

2

2

15

Bydlím ve Slatině

5

2

4

3

14

Celk.

22

22

31

32

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

15,07667

df=9

p=,08885

M-V chí-kvadr.

16,70216

df=9

p=,05359

,3753711

Kontingenční koeficient

,3514280

Cramér.  V

,2167206

 

Pracuji\služba

Pohostinství 1

Pohostinství 2

Pohostinství 3

Pohostinství 4

Řádk.

Manažerského charakteru

15

10

3

4

32

Pracovník v administrative

19

14

6

5

44

Pracovník provozu

10

6

2

5

23

Nechci odpovedet

0

2

4

2

8

Celk.

44

32

15

16

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

13,97958

df=9

p=,12305

M-V chí-kvadr.

14,29399

df=9

p=,11225

,3614558

Kontingenční koeficient

,3399312

Cramér.  V

,2086866

 

Pracuji\služba

Potraviny 1

Potraviny 2

Potraviny 3

Potraviny 4

Řádk.

Manažerského charakteru

17

9

2

4

32

Pracovník v administrative

25

10

4

5

44

Pracovník provozu

12

7

2

2

23

Nechci odpovedet

1

1

6

0

8

Celk.

55

27

14

11

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

30,14261

df=9

p=,00041

M-V chí-kvadr.

20,08590

df=9

p=,01739

,5307605

Kontingenční koeficient

,4688180

Cramér.  V

,3064347

 

Pracuji\služba

Financní služby 1

Financní služby 2

Financní služby 3

Financní služby 4

Řádk.

Manažerského charakteru

11

3

11

7

32

Pracovník v administrative

11

9

9

15

44

Pracovník provozu

6

4

5

8

23

Nechci odpovedet

0

4

3

1

8

Celk.

28

20

28

31

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

12,62439

df=9

p=,18035

M-V chí-kvadr.

13,79842

df=9

p=,12968

,3434894

Kontingenční koeficient

,3248593

Cramér.  V

,1983137

 

Pracuji\služba

Ostatní obchody 1

Ostatní obchody 2

Ostatní obchody 3

Ostatní obchody 4

Řádk.

Manažerského charakteru

11

3

11

7

32

Pracovník v administrative

10

19

7

8

44

Pracovník provozu

3

7

8

5

23

Nechci odpovedet

0

6

1

1

8

Celk.

24

35

27

21

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

20,25723

df=9

p=,01639

M-V chí-kvadr.

22,89668

df=9

p=,00643

,4351091

Kontingenční koeficient

,3989779

Cramér.  V

,2512104

 

Pracuji\služba

Sportovní aktivity

Sportovní aktivity

Sportovní aktivity

Sportovní aktivity

Řádk.

Manažerského charakteru

9

10

11

2

32

Pracovník v administrative

6

18

10

10

44

Pracovník provozu

6

12

1

4

23

Nechci odpovedet

2

5

1

0

8

Celk.

23

45

23

16

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

15,08197

df=9

p=,08871

M-V chí-kvadr.

17,75998

df=9

p=,03806

,3754371

Kontingenční koeficient

,3514821

Cramér.  V

,2167587

 

Pracuji\služba

Administrativní služby 1

Administrativní služby 2

Administrativní služby 3

Administrativní služby 4

Řádk.

Manažerského charakteru

8

12

9

3

32

Pracovník v administrative

10

20

11

3

44

Pracovník provozu

3

10

8

2

23

Nechci odpovedet

0

3

5

0

8

Celk.

21

45

33

8

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

7,196305

df=9

p=,61669

M-V chí-kvadr.

8,805641

df=9

p=,45541

,2593361

Kontingenční koeficient

,2510318

Cramér.  V

,1497277

 

Pracuji\služba

Ostatní služby 1

Ostatní služby 2

Ostatní služby 3

Ostatní služby 4

Řádk.

Manažerského charakteru

6

4

13

9

32

Pracovník v administrative

7

10

11

16

44

Pracovník provozu

6

7

4

6

23

Nechci odpovedet

3

1

3

1

8

Celk.

22

22

31

32

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

9,002334

df=9

p=,43706

M-V chí-kvadr.

9,059591

df=9

p=,43179

,2900586

Kontingenční koeficient

,2785763

Cramér.  V

,1674654

 

Pracuji\služba

Pohostinství 1

Pohostinství 2

Pohostinství 3

Pohostinství 4

Řádk.

muž

27

23

5

12

67

žena

17

9

10

4

40

Celk.

44

32

15

16

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

7,744426

df=3

p=,05160

M-V chí-kvadr.

7,627489

df=3

p=,05437

,2690313

Kontingenční koeficient

,2597938

Cramér.  V

,2690313

 

Jsem\služba

Potraviny 1

Potraviny 2

Potraviny 3

Potraviny 4

Řádk.

muž

34

18

6

9

67

žena

21

9

8

2

40

Celk.

55

27

14

11

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

4,271911

df=3

p=,23356

M-V chí-kvadr.

4,377754

df=3

p=,22346

,1998109

Kontingenční koeficient

,1959378

Cramér.  V

,1998109

 

Jsem\služba

Financní služby 1

Financní služby 2

Financní služby 3

Financní služby 4

Řádk.

muž

18

13

15

21

67

žena

10

7

13

10

40

Celk.

28

20

28

31

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

1,408391

df=3

p=,70357

M-V chí-kvadr.

1,391145

df=3

p=,70761

,1147281

Kontingenční koeficient

,1139804

Cramér.  V

,1147281

 

Jsem\služba

Ostatní obchody 1

Ostatní obchody 2

Ostatní obchody 3

Ostatní obchody 4

Řádk.

muž

12

20

18

17

67

žena

12

15

9

4

40

Celk.

24

35

27

21

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

5,285359

df=3

p=,15206

M-V chí-kvadr.

5,549472

df=3

p=,13571

,2222518

Kontingenční koeficient

,2169580

Cramér.  V

,2222518

 

Jsem\služba

Sportovní aktivity

Sportovní aktivity

Sportovní aktivity

Sportovní aktivity

Řádk.

muž

14

32

15

6

67

žena

9

13

8

10

40

Celk.

23

45

23

16

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

5,795554

df=3

p=,12199

M-V chí-kvadr.

5,663087

df=3

p=,12920

,2327317

Kontingenční koeficient

,2266739

Cramér.  V

,2327317

 

Jsem\služba

Administrativní služby 1

Administrativní služby 2

Administrativní služby 3

Administrativní služby 4

Řádk.

muž

10

33

17

7

67

žena

11

12

16

1

40

Celk.

21

45

33

8

107

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

8,079275

df=3

p=,04440

M-V chí-kvadr.

8,443564

df=3

p=,03768

,2747858

Kontingenční koeficient

,2649645

Cramér.  V

,2747858

 

Jsem\služba

Ostatní služby 1

Ostatní služby 2

Ostatní služby 3

Ostatní služby 4

Řádk.

muž

11

15

18

23

67

žena

11

7

13

9

40

Celk.

22

22

31

32

107

 

Chí-kvadr.

sv

p

Pearsonův chí-kv.

3,233337

df=3

p=,35703

M-V chí-kvadr.

3,236646

df=3

p=,35656

,1738335

Kontingenční koeficient

,1712652

Cramér.  V

,1738335

 

 

 

 

 

 

 

6        Interpretace výsledků

Respondent:

Dohromady sme mali 107 respondentov na dotazník s priemerným vekom 36 rokov v rozmedzí 18 až 58 rokov. Mužov odpovedalo v našom výskume viac ako žien o 26%. Najviac (61%) odpovedajúcich bolo pracovníkov Areálu Slatina (AS), 14% Černovických terás (CT), 13% obyvateľov MČ Slatiny (MS) a 12% respondentov pracovalo na uliciach Řipská/Drážní (RD). 41% respondentov pracovalo v administratíve (A), 30% na manažérskom poste (M) a 21% v prevádzke (P) (7% odmietlo odpovedať na túto otázku). Najviac odpovedí podľa firiem sme mali z Stannah s.r.o. 12% percent respondentov, oXy online s.r.o. 11%, zvyšné firmy boli pod 10% respondentov. Čo sa miezd týka, 41% nechcelo uviesť svoj plat, 20% malo plat medzi 20 000 a 30 000 Kč, 13% medzi 10 000 a 20 000 Kč a takisto medzi 30 000 a 40 000 Kč, medzi 40 000 a 50 000 Kč malo 8% respondentov, viac ako 50 000 Kč 4% a zvyšok, 2%, malo plat do 10 000 Kč. To znamená, že približne 45% respondentov malo plat nad 20 000 Kč. V rámci detí, väčšina (56%) deti malo, 33% nie a 11% nechcelo odpovedať. Z tých, čo deti mali 54% malo jedno dieťa, 32% jedno dieťa, 13% tri deti a 2% štyri deti. 39% detí bolo v predškolskom veku, 34% školopovinné a 16 a viac rokov malo 27% detí.

Plat verzus pozícia:

Priemerný plat respondenta bol medzi 30 a 40 tisíc Kč, z toho priemerný plat na manažérske pozície bol 40 až 50 tisíc, administratívu 30 až 40 tisíc a na prevádzku 20 až 30 tisíc Kč. Z toho sa dá ľahko usúdiť, že manažérske pozície sú lepšie platené ako administratíva a tá je lepšie platená ako prevádzka v dotazovanej oblasti.

Pohostinstvo:

85% respondentov využíva pohostinstvo v okolí. Spokojnosť s pohostinstvom v okolí je podpriemerná, avšak priemer významne zvyšujú obyvatelia MČ Slatina, čiže z toho môžeme usúdiť, že v MČ Slatina sú ľudia spokojnejší s pohostinstvom ako v ostatných dotazovaných oblastiach.  Takisto to je vidno z otázky číslo 4, kde priemerne respondenti spíše postrádají pohostinstvo v okolí, ale priemer pre MČ Slatina vyšiel, že spíše nepostrádají. Respondenti z ostatných častí zmýšľajú rovnako, čiže podľa celkového priemeru, tým pádom spíše postrádají a uvítali by nové služby v oblasti pohostinstva.  Čo sa špecifických oblasti pohostinstva týka, tak na reštauráciu je to priemer celkový spíše postrádám, kde pod priemerom ( bližšie ku velmi postrádám) sa nachádzajú RD a AS, ako aj pracovné pozície M a A, zatiaľ čo nad priemerom (bližšie ku spíše nepostrádám) je preferencia pracovníkov CT a pozície P. MS ako posledná oblasť priemerne spíše nepostrádá reštauráciu. Fastfood je priemerne medzi spíše postrádamspíše nepostrádam. V rámci pozícií aj v rámci oblastí sú odpovede homológne, oscilujúce okolo priemeru, okrem MS, kde sa odpovede pohli na stranu spíše nepostrádám. Závodná jedáleň má podobnú štruktúru odpovedí, ale priemer sa hýbe bližšie spíše nepostrádám a MS je medzi spíše a velmi nepostrádám. Výsledky preferencie pre hospodu sú homológne, oscilujúce okolo priemeru, a teda spíše nepostrádám. Kaviareň je najviac preferovaná MS, kde oproti priemeru medzi spíše postrádám spíše nepostrádam, obyvatelia MS sú bližšie odpovedi spíše postrádám. Najmenej preferovaná je oblasťou CT a pozíciou P, kde v oboch bola priemerná odpoveď spíše nepostrádám, zvyšné skupiny sa točia okolo spomínaného priemeru. Cukráreň má takisto homológne preferencie a priemer je na úrovni spíše nepostrádam. Na otvorenú otázku 6 odpovedí (5.5% respondentov) uviedlo preferenciu slušnej reštaurácie s ponukou obedového menu.  Zoradené od najviac preferovaného respondentmi po najmenej preferované: reštaurácia, fastfood, kaviareň, závodná jedáleň, cukráreň, hospoda.

Potraviny:

58% respondentov služby v potravinách v okolí využíva. Spokojnosť je na úrovni neutrálnej, ale bližšie spíše nespokojné. Nadpriemerne nespokojní sú hlavne CT (až na úrovni spíše nespokojný) a potom AS a podpriemerne nespokojní (bližšie neutrálnemu vzťahu od spíše nespokojného) sú oblasti MS a RD. Z toho plynie aj výsledok postrádania potravinárskych služieb s priemerom kúsok pod spíše postrádám (viac ako spíše), a teda že pod priemerom (ešte bližšie velmi postrádám) odpovedali oblasti AS a CT, naopak presne medzi úrovňou spiše postrádámspíše nepostrádám, čiže vysoko nad priemerom sa nachádzali odpovede z MS a RD.  Pod úrovňou spíše postrádám (viac ku velmi postrádám) je najviac požadovaná pekáreň (hlavne AS a M), ďalej ovocie a zelenina (všetci pod úrovňou spíše postrádám, okrem RD a M, ktoré mene preferujú ovocie a zeleninu, ako ostatné skupiny), potom na úrovni spíše postrádam sa ocitli potraviny (najviac vyžaduje AS a A), posledné tri sa nachádzajú na úrovni medzi spíše postrádámspiše nepostrádám, a to sú lahôdky (homológne), supermarket (RD a MS preferujú menej, teda až na úrovni spíše nepostrádám), řezníctví (vyjnimka MS, postrádá až na úrovni spíše postrádám blížiacej sa velmi postrádám). V otvorenej otázke boli 4 odpovede (4%) TESCO.

Finančné služby:

33% respondentov finančné služby v okolí využíva. Zaujímavé je, že ľudia, čo využívajú sú spokojnosťou na úrovni neutrálnej, zatiaľ čo tí, čo nevyužívajú sú spíše nespokojní, čiže je možné sa domnievať, že nespojný sú preto, že v okolí službu, akú chcú využívať nemajú, a preto služby nevyužívajú (napríklad konkrétna banka). Viac nespojní sú v oblasti AS, CT a RD, v MS sú respondenti spokojnejší, pravdepodobne preto, že je v MČ Slatina vyššia ponuka finančných služieb. Najviac postrádajú finančné služby respondenti CT (spíše postrádam), ďalej na úrovni celkového priemeru (medzi spíše postrádámspíše nepostrádám) je oblasť AS, MS a RD sú obe na úrovni spíše nepostrádám. Bankomat (7 odpovedí (6.5%) ČSOB v otvorenej otázke) je najviac postrádaná vec vo finančných službách na úrovni spíše postrádám, pričom medzi spíše a velmi postrádám odpovedali AS a CT, MS naopak odpovedali medzi spíše a velmi nepostrádám (pravdepodobný dôvod vyššie). Banka je na úrovni spíše nepostrádám homológne v každej skupine respondentov. Poisťovňa, poradenská spoločnosť a úverová/leasingová spoločnosť sú približne na rovnakej úrovni a to medzi spíše a velmi nepostrádám takisto vo všetkých skupinách respondentov.

Ostatné obchody:

25% respondentov využíva služby ostatných obchodov v okolí. 50% respondentov na túto otázku neodpovedalo, zrejme preto, že tieto služby väčšina respondentov nevyužíva. Priemerná spokojnosť je na úrovni spíše nespokojný. Podľa oblastí je najnižšia spokojnosť v CT a AS, v MS a RD je spokojnosť o niečo vyššia na hrane s neutrálnou. Priemerné postrádání je na úrovni medzi spíše nepostrádámspíše postrádám homológne vo všetkých oblastiach. Podľa jednotlivých druhov ostatných obchodov, najviac by respondenti privítali lekáreň na úrovni medzi spíše postrádamspíše nepostrádám (okrem MS, kde je úroveň čisto spíše nepostrádám). Veľmi podobné výsledky sú pri drogérií a trafike, kde sú takisto spíše nepostrádané v oblasti MS. Podľa pozícií sú výsledky pri týchto troch obchodoch homológne, oscilujúce okolo priemeru. Zvyšné obchody, vymenované od najviac postrádaného: papiernictvo, darčeky, kvetinárstvo, oblečenie/obuv, zámočníctvo,  elektro, hračkárstvohomológne na úrovni spíše nepostrádám na všetkých pozíciách a vo všetkých oblastiach  (okrem papiernictva v RD, kde je na úrovni spiše postrádám). 3 otvorené odpovede (3%) boli výber konkrétnej drogérie – DM.

Športové aktivity:

21% využíva športové aktivity v okolí. 43% respondentov je velmi nespokojných s aktuálnymi možnosťami. Priemer vyšiel na úrovni spíše nespokojný, v AS, CT a RD vyšiel nadpriemer, smerujúci velmi nespokojný, iba v MS vyšiel priemer pod celkovým, a teda na úrovni spíše spokojný (spojenie s širšou ponukou v MČ Slatina oproti skoro žiadnej v areály a okolí). Priemer postrádania je na úrovni medzi spiše postrádámspíše nepostrádám. AS, MS, RD postrádajú homológne na úrovni celkového priemeru, v oblasti CT je tento dopyt vyšší, smerujúci od spíše postrádámvelmi postrádam. Najviac dopytovaný je bazén, a to na priemernej úrovni spíše postrádám na všetkých pozíciách a vo všetkých oblastiach. Na úrovni spíše postrádám je fitness/gym, okrem MS, kde je úroveň spíše nepostrádám. Na všetkých troch pozíciách je fitness/gym žiadaný na priemernej úrovni. Bowling a badminton vyšiel na úrovni tesne pod spíše nepostrádám takisto na všetkých pozíciách a oblastiach. Squash je na úrovni spíše nepostrádám, ale v RD a na pozícií M je určený medzi spíše postrádámspíše nepostrádám. Míčové športy a cvičenie sú na úrovni spíše nepostrádám homológne medzi všetkými oblasťami a pozíciami. Laser game a lezecká stena sú priemrne takisto na všetkých pozíciách a oblastiach na úrovni medzi spíše nepostrádámvelmi nepostrádám. Po 2 odpovede v otvorenej otázke (2%) boli tenis a cyklostezky.

Administratívne služby:

56% respondentov využíva administratívne služby v okolí. Spokojnostný priemer je na úrovni medzi neutrálnespíše nespokojný. Najvyššia nespokojnosť je v CT, najnižšia (na úrovni neutrálnej) naopak v MS. Najviac postrádajú administratívne služby na úrovni spíše postrádamCT, podobne v AS a RD. Už menej, spiše nepostrádám, v MS. Najviac postrádaná je pošta, a to na úrovni spíše postrádám hlavne v AS, ďalej v CTRD. V MS je dopyt po pošte na úrovni spíše nepostrádám. Všetky pozície sú rovnako všetky tri na úrovni spíše postrádám poštu. Czech point a copy centrum sú na úrovni spíše nepostrádám oscilujúco okolo priemeru vo všetkých oblastiach a na všetkých pozíciách. Právne poradenstvo je na úrovni velmi nepostrádam takisto na všetkých pozíciách a oblastiach. V otvorenej otázke sa 8 respondenti (7.5%) zhodli na potrebe prednáškovej miestnosti s projektorom s kapacitou aspoň 20 ľudí.

Ostatné služby:

24% využíva ostatné služby v okolí areálu. Úroveň spokojnosti je medzi neutrálnaspíše nespokojný. Najvyššia nespokojnosť je v CT, smerujúca až velmi nespokojný, ďalej AS tesne pod tým, a potom pod priemerom RD a až na úrovni neutrálnej v MS. Najviac postrádajú ostatné službyCT a MS (úroveň spíše postrádam), v AS na celkovo priemernej úrovni a to spíše nepostrádám, a najmenej v RD, medzi spíŠe a velmi nepostrádám. Od najviac žiadanej po najmenej: lekár, wellness, zubár, zábavný park, auto/pneu, kaderníctvo, pumpa PHM, škôlka, kozmetika, sú všetky priemerne na úrovni spíše nepostrádám. Podobne sa to hýbe na všetkých pozíciách vo všetkých oblastiach až na zubára, lekára a pumpy, ktoré sú na úrovni spíše postrádám v CT, zábavný park a škôlka na úrovni spíše postrádám v MS, zubár a lekár medzi úrovňou spíše nepostrádámspíše postrádám na pozícií P.

Ochota dochádzať:

88% respondentov je ochotných dochádzať do AS kvôli domu služieb a z toho 47% (45) respondentov tvrdí, že viac krát týždenne, potom 31% jedenkrát týždenne16% denne. Zároveň nikto neodpovedal odpoveďou vôbec. Kebyže počítame s týmto vzorkom ako dostatočne reprezentatívnym a veľkosť našej terajšej potencionálnej klientely by bolo 10 – 15 tisíc (odhad zadávateľa, CT cca 5000, AS cca 1000, RD cca 200, MS cca 7000), tak potom  pri tej pesimistickejšej variante, 10 000, pri dennej návšteve 16% je to 1600, k tomu pripočítame nie každodenných návštevníkov, a očakávame, že to prekročí nami určenú hranicu 2000 ľudí denne, čo by hrubým odhadom malo byť reálne.  

Analýza závislosti:

 V odpovediach, porovnaných navzájom  podľa oblasti, pozície a pohlavia nám vyšla slabá závislosť vo všetkých skúmaniach, čo znamená, že skupiny nerozhodujú podobne, ale ich odpovede sa líšia, ako môžeme vidieť aj v interpretácií vyššie a zároveň nám to zvyšuje reliabilitu výskumu, keďže to viac napovedá náhodnému výberu vzorky.   

 

 

Odpovede na RQ (podrobnejšie viď interpretáciu vyššie):

1. Preferencie homogénne nie sú, líšia sa na základe pracovnej pozície, oblasti práce, pohlavia. Je medzi nimi len slabá závislosť.

2. V MČ Slatina sú dostupné skoro všetky druhy služieb, ktoré sme skúmali našim dotazníkom, niektoré však na nižšej úrovni alebo s obmedzenou kapacitou.

3. Obyvatelia MČ Slatina sú podľa nášho dotazníka obecne spokojnejší so službami im ponúkanými, ako sú pracujúci v Areály Slatina, Černovických teras alebo na uliciach Řípská a Drážní.

4. Postrádané služby obyvateľmi MČ Slatina podľa nášho dotazníka sú napríklad škôlka, zábavný park, kaviareň, čiže hlavne nami určené ostatné služby.

5. Obyvatelia MČ Slatina sú väčšinovo (93%) ochotný dochádzať do Areálu Slatina podľa nášho dotazníku.

 6. Podľa nášho výskumu sú obyvateľom Černovických teras dostupné základné služby priamo v tej oblasti, čiže pohostinstvo, potraviny, v okolí potom aj iné druhy služieb.

7. Pracovníci Černovických teras obecne nie sú spokojní s ponúkanými službami im ponúkanými v danej oblasti a prijali by niektoré nové možnosti.

8. Odhad dopytu pre uživenie v našom príklade kvetinárstva je návštevnosť 2000 ľudí denne.

9. Navrhli sme tri ideálne možnosti rozmiestnenia, ale najideálnejší je podľa literatúry pre obchodný dom práve Loop (Racetrack) layout.   

 

 

 

 

 

 

 

7        Omezení výzkumu

V průběhu realizace projektu byl tým autorů limitován několika faktory. Nejznatelnějším faktorem byl čas. To se projevilo zejména na kvalitativní části zkoumání, kdy časová náročnost sjednání a provedení jednoho pohovoru s pracovníkem managementu společnosti z oblasti Černovických teras neumožňovala více než dva pohovory denně, což s ohledem na další povinnosti autorů a nedostatek času působilo značné obtíže a zkomplikovalo shromáždění dostatečného množství odpovědí. Tento limit jsme se pokusili odstranit, ovšem námi najatý tým špičkových odborníků bohužel nedokázal sestavit plně funkční stroj času, a tak jsme byli nuceni pracovat v rámci standardních podmínek nastavených přírodou.

Druhým významným limitem našeho výzkumu jsou vlastnosti kvantitativního výzkumu. Jedná se zejména o problematiku nepravdivých odpovědí, ochoty respondentů odpovídat na dotazník, dále také skutečnost, že někteří respondenti mohli zodpovědět dotazník, čistě náhodně a podobné případy. Některé společnosti například nedisponovali funkční emailovou adresou, v některých společnostech pracovníci nebyli ochotni vyplňovat písemnou formu dotazníku, v městské části Slatina zase většina oslovených zásadně odmítla komunikovat s tazateli v domnění, že se jedná o naháněče mobilních operátorů. Z dalších problémů mohlo dojít k nepochopení otázek, či odpovědí některými respondenty a tedy získaní nevhodných odpovědí. Tyto rizika jsme již dokázali eliminovat účinněji než ty z předchozího odstavce, kdy jsme použili řadu vhodných a v knihách popsaných technik. Jako příklad může sloužit pilotáž a její důsledky, čištění dat a další uvedené v textu této práce.

Tým se samozřejmě potýkal i s dalšími dílčími komplikacemi, ovšem jejich uvedení a popis řešení nepovažujeme za účelný. Obecně platí, že jsme se rizika a omezení snažili vhodnými nástroji dostat do přijatelných mezí, což se dle našeho názoru podařilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8        Návrhy a doporučení

Vzhľadom na časovú náročnosť zberu dát a nášmu časovému obmedzeniu navrhujeme pokračovať vo výskume ďalej a tým zvýšiť pravdepodobnosť relevantného a náhodného výberu. Pre presnejšie určenie by malo byť dostačujúcich 500 – 1000 respondentov dostatočne rozvrhnutých medzi štyrmi spomínanými oblasťami. Avšak, kebyže sa musí spoločnosť rozhodnúť na základe tohto výskumu, predpokladáme, že už teraz by bol dostatočný dopyt po službách v danej oblasti, hlavne pri správnom výbere služieb (viď interpretáciu), a preto by sme navrhli stavbu domu služieb ešte pred alebo počas stavby prvej budovy.  Zapracovanie kvalitativného dotazníku a väčšieho množstva pohovorov takisto zvýši relevantnosť výskum a zvýši výpovednú hodnotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr

Na tomto projekte sme sa naučili pracovať ako jeden tím, prekonali sme viaceré úskalia, ale nakoniec všetko dopadlo relatívne dobre. V rámci marketingovej praxe sme získali mnoho prospešných informácií a poznatkov, a máme za to, že v budúcnosti by sme boli schopní urobiť marketingový výskum na základe získaných zručností, a pravdepodobne aj oveľa kvalitnejšie, keďže sme si vyskúšali, čo od takého výskumu očakávať.

Nami stanovené výskumné otázky sa nám čiastočne podarilo zodpovedať, a na základe tohto výskumu navrhujeme začať so stavbou pred alebo počas výstavby prvej administratívnej budovy na základe dostatočného dopytu, ku ktorému sme sa dostali. Takisto sa nám podarilo čiastočne zozbierať dáta a z nich vyvodiť preferencie potencionálnych klientov a tým aj obsadenie konkrétnych služieb v zadanom dome služieb.

Avšak náš primárny návrh je v nami navrhnutom výskume pokračovať ďalej a vyhodnotiť znova po vyzbieraní dostatočného množstva dát, keďže relevantná vzorka by výskumu zvýšila pridanú hodnotu a dalo by sa s dátami viacej pracovať, ako s dátami, ktoré sme mali dostupné my.


 

Použité zdroje

DUNNE, Patrick M. a Robert F. LUSCH. Retailing. 6th ed. Mason, OH: Thomson/South-Western, 2008. ISBN 03-243-6279-X

LAMBA, A J. The Art of Retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2003. ISBN 978-0-07-048310-1

MADAAN, K V S. Fundamentals of retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2009. ISBN 978-007-0091-498

7 Layout Secrets of the Big Retail Chains. In: Enterpreneur [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.entrepreneur.com/article/223808

The Secret of the Department Stores' Layout. In: Department Store Secrets [online]. 2010 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://departmentstoresecrets.blogspot.cz/2010/05/secret-of-department-stores-layout.html

 

Seznam obrázků

Obrázek č. 1. 10

Obrázek č. 2. 11

Obrázek č. 3. 12

 


 

Přílohy

 

Jedna z verzí dotazníku – 7 škál

 

Dobrý den,

 

jsme studenti předmětu Marketingový výzkum na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a rádi bychom Vás poprosili o vyplnění následujícího krátkého dotazníku, který Vám přibližně zabere 10 minut. Předem děkujeme za Váš čas.

Dotazník se týká poptávky po službách v oblasti Černovických teras a městské části Brno-Slatina za účelem vybudování nového obchodního centra (obdoba OC Vaňkovka) v Areálu Slatina a.s. a ovlivnění jeho nabídky.

Dotazník je anonymní a informace získané dotazníkem budou použity jako podklad pro zpracování seminární práce. Výsledky budou publikovány pouze v souhrnné podobě, zcela znemožňující jakoukoli identifikaci jednotlivých respondentů. V případě Vašeho zájmu o výsledky můžete navštívit stránky www.arealslatina.cz.


 

1)      Vyberte vhodné možnosti (zakroužkujte):

 1. Pracuji v oblasti Černovických teras.
 2. Pracuji v oblasti Areál Slatina a.s.
 3. Bydlím ve Slatině. (pokračujte otázkou č. 3)
 4. Jiné ………………………………………………… (pokračujte otázkou č. 3)

 

2)       V jaké firmě pracujete?

 

3)      Jaké služby nyní v okolí využíváte (zakroužkujte) a zaškrtněte, jak jste s nimi spokojený/á ?

1 – Velmi spokojený/á, 2-Spokojený/á, 3 - Spíše spokojený/á, 4- Nedokážu posoudit, 5- Spíše  nespokojený, 6 - Nespokojený, 7 – Velmi nespokojený

Míra spokojenosti

1

2

3

4

5

6

7

Typ služby

a. Pohostinství

 

 

 

 

 

 

 

b. Potraviny

 

 

 

 

 

 

 

c. Finanční služby

 

 

 

 

 

 

 

d. Ostatní obchody

 

 

 

 

 

 

 

e. Sportovní aktivity

 

 

 

 

 

 

 

f. Administrativní služby (pošta, notář, …)

 

 

 

 

 

 

 

g. Ostatní služby (školka, kadeřnictví, …)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4)      Jak moc v okolí postrádáte následující služby (zaškrtněte):

1-Velmi postrádám, 2-Postrádám, 3-Spíše postrádám, 4-Nevím, 5-Spíše nepostrádám,

6-Nepostrádám, 7-Vůbec nepostrádám

 

1

2

3

4

5

6

7

a. Pohostinství

 

 

 

 

 

 

 

b. Potraviny

 

 

 

 

 

 

 

c. Finanční služby

 

 

 

 

 

 

 

d. Ostatní obchody

 

 

 

 

 

 

 

e. Sportovní aktivity

 

 

 

 

 

 

 

f. Administrativní služby (pošta, notář, …)

 

 

 

 

 

 

 

g. Ostatní služby (školka, kadeřnictví, …)

 

 

 

 

 

 

 

                                          

U všech následujících otázek zaškrtněte, jak moc byste v okolí přivítal/a konkrétní služby a případně je specifikujte (např. jméno řetězce fastfoodu, zaměření restaurace, jméno banky…). Pro jasnost uvádíme následující příklad:

Příklad)                  Ze segmentu veřejné zeleně byste přivítal/a:

1-Velice bych přivítal/a, 2-Přivítal/a bych, 3-Spíše bych přivítal/a, 4-Nevím/Nedokážu posoudit, 5-Spíše bych nepřivítal/a, 6-Nepřivítal/a bych, 7-Vůbec bych nepřivítal/a

 

1

2

3

4

5

6

7

Služba

Specifikace

Stromy

 Lípa, smrk

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tímto je sděleno, že bych chtěl více stromů v okolí a to konkrétně lípy a smrky. Doplněno může být například i „jehličnany“

 

5)      V segmentu pohostinství byste přivítal/a:

1-Velice bych přivítal/a, 2-Přivítal/a bych, 3-Spíše bych přivítal/a, 4-Nevím/Nedokážu posoudit, 5-Spíše bych nepřivítal/a, 6-Nepřivítal/a bych, 7-Vůbec bych nepřivítal/a

 

1

2

3

4

5

6

7

Služba

Specifikace

Restaurace

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastfood

 

 

 

 

 

 

 

 

Závodní jídelna

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavárna

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukrárna

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hospoda"

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)      V segmentu potravin byste přivítal/a:

1-Velice bych přivítal/a, 2-Přivítal/a bych, 3-Spíše bych přivítal/a, 4-Nevím/Nedokážu posoudit, 5-Spíše bych nepřivítal/a, 6-Nepřivítal/a bych, 7-Vůbec bych nepřivítal/a

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Služba

Specifikace

Supermarket

 

 

 

 

 

 

 

 

Potraviny

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekárna

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahůdky

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovoce a zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeznictví

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)      Z finančních služeb byste přivítal/a:

1-Velice bych přivítal/a, 2-Přivítal/a bych, 3-Spíše bych přivítal/a, 4-Nevím/Nedokážu posoudit, 5-Spíše bych nepřivítal/a, 6-Nepřivítal/a bych, 7-Vůbec bych nepřivítal/a

 

1

2

3

4

5

6

7

Služba

Specifikace

Bankomat

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojišťovna

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenská společnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěrová/leasingová společnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8)      Z ostatních obchodů byste přivítal/a:

1-Velice bych přivítal/a, 2-Přivítal/a bych, 3-Spíše bych přivítal/a, 4-Nevím/Nedokážu posoudit, 5-Spíše bych nepřivítal/a, 6-Nepřivítal/a bych, 7-Vůbec bych nepřivítal/a

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Služba

Specifikace

Obchod s oblečením/obuví

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchod s elektronikou

 

 

 

 

 

 

 

 

Dárkové předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafika

 

 

 

 

 

 

 

 

Papírnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

Květinářství

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékárna

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogérie

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámečnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravna obuvi

 

 

 

 

 

 

 

 

Hračkářství

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

9)      Ze sportovních aktivit byste přivítal/a:

1-Velice bych přivítal/a, 2-Přivítal/a bych, 3-Spíše bych přivítal/a, 4-Nevím/Nedokážu posoudit, 5-Spíše bych nepřivítal/a, 6-Nepřivítal/a bych, 7-Vůbec bych nepřivítal/a

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Služba

Specifikace

Squash

 

 

 

 

 

 

 

 

Míčové sporty

 

 

 

 

 

 

 

 

Badminton

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení (aerobic, pilates, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazén

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitness/posilovna

 

 

 

 

 

 

 

 

Bowling

 

 

 

 

 

 

 

 

Laser game

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezecká stěna

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10)  Z administrativních  služeb byste přivítal/a:

1-Velice bych přivítal/a, 2-Přivítal/a bych, 3-Spíše bych přivítal/a, 4-Nevím/Nedokážu posoudit, 5-Spíše bych nepřivítal/a, 6-Nepřivítal/a bych, 7-Vůbec bych nepřivítal/a

 

1

2

3

4

5

6

7

Služba

Specifikace

Czech point

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

Notář

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní poradenství

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Z ostatních služeb byste přivítal/a:

1-Velice bych přivítal/a, 2-Přivítal/a bych, 3-Spíše bych přivítal/a, 4-Nevím/Nedokážu posoudit, 5-Spíše bych nepřivítal/a, 6-Nepřivítal/a bych, 7-Vůbec bych nepřivítal/a

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Služba

Specifikace

Školka

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavný park pro děti

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto/pneu servis

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpací stanice PHM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Služba

Specifikace

Kadeřnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmetika

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellness

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)  Jste ochotný/á docházet/dojíždět do obchodního centra v Areálu Slatina za účelem využití služeb:

 1. Ano
 2. Ne (pokračujte otázkou č. 14)

 

13)  Jak často byste toto obchodní centrum navštěvoval/a?

 1. Denně
 2. Několikrát týdně
 3. Jedenkrát týdně
 4. Jedenkrát za měsíc
 5. Méně
 6. Vůbec

Vaše pracovní pozice je:

 

14)  Jaký je Váš průměrný měsíční plat (čistého)?

 1. 10 000 Kč a méně
 2. 10 001 – 20 000 Kč
 3. 20 001 – 30 000 Kč
 4. 30 001 Kč – 40 000 Kč
 5. 40 001 Kč  - 50 000 Kč
 6. 50 001 Kč a více

 

15)  Jaké je Vaše pohlaví a kolik vám je let? 

a. Muž       Věk ………

b. Žena      Věk ………

 

16)  Kolik máte dětí ……, pokud máte, zaškrtněte prosím jejich věk/y:

 

Děkujeme za Váš čas!

Dostupný na http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/cernovicke-terasy/..tak[1] 3 skupiny: pracovníci ve firmách na Černovické terase, pracovníci spol. se sídlem v Areálu Slatina, obyvatelé městské části Slatina

[2] MADAAN, K V S. Fundamentals of retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2009. ISBN 978-007-0091-498.

[3] LAMBA, A J. The Art of Retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2003. ISBN 978-0-07-048310-1.

[4] MADAAN, K V S. Fundamentals of retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2009. ISBN 978-007-0091-498.

[5] LAMBA, A J. The Art of Retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2003. ISBN 978-0-07-048310-1.

[6] MADAAN, K V S. Fundamentals of retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2009. ISBN 978-007-0091-498.

[7] LAMBA, A J. The Art of Retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2003. ISBN 978-0-07-048310-1.

[8] MADAAN, K V S. Fundamentals of retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2009. ISBN 978-007-0091-498.

[9] DUNNE, Patrick M. a Robert F. LUSCH. Retailing. 6th ed. Mason, OH: Thomson/South-Western, 2008. ISBN 03-243-6279-X.

[10] MADAAN, K V S. Fundamentals of retailing. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2009. ISBN 978-007-0091-498

[11] 7 Layout Secrets of the Big Retail Chains. In: Enterpreneur [online]. 2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.entrepreneur.com/article/223808

[12] The Secret of the Department Stores' Layout. In: Department Store Secrets [online]. 2010 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://departmentstoresecrets.blogspot.cz/2010/05/secret-of-department-stores-layout.html

[13] 2x168 h/měsíc x 12 měsíců

[14] http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/940020B7A6/$File/330512p1074.pdf

[15] WOJCIKVÁ,K.: Podnikatelský záměr: květinářství. Diplomová práce VŠE, Praha 2007

[16] 21 pracovních dní, 4,5 sobot

[17] Majitelka „obyčejného“ květinářství Flamengo v obchodním centru Avion v Bratislavě, data z jejich zkušeností a neoficiálních statistik (květinářství prakticky neinvestuje do marketingu)